Dyrektor Teatru Lalek Arlekin odwołany!

Waldemar Wolański nie jest już dyrektorem Teatru Arlekin.

Wiceprezydent Miasta Łodzi, Krzysztof Piątkowski, wydał dziś oficjalny komunikat, w którym poinformował o odwołaniu Waldemara Wolańskiego z funkcji dyrektora Teatru Lalek Arlekin.

Co było powodem tej decyzji?

Moja decyzja podyktowana jest niezgodnym z prawdą oświadczeniem dyrektora Teatru z 7 października 2017 roku, a więc przedstawionym jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, że sytuacja finansowa instytucji jest pod jego pełną kontrolą, a wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. W piśmie z 8 listopada ub. roku, przedłożonym celem wypłaty nagrody dla dyrektora instytucji, pan dyrektor Wolański ponownie zawarł oświadczenie, że „Teatr Arlekin terminowo reguluje zobowiązania publicznoprawne". Tymczasem, dokumenty spływające do Wydziału Kultury oraz będąca ich wynikiem doraźna kontrola następcza wykazały poważne zaległości teatru w tym zakresie. Dyrektor nie dokonał opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zarówno w zakresie składek przypadających od pracodawcy jak i pracowników oraz zaliczek na podatek za okres październik i listopad 2017r. Ponadto na koncie instytucji wykazano brak pełnego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Obowiązek regulowania należności publiczno-prawnych, w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, traktowany jest przez polski system prawny priorytetowo, tj. ma bezwzględne pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami – czytamy w komunikacie wydanym przez wiceprezydenta.

Mimo dotacji od Urzędu Miasta Łodzi doszło do zadłużenia Teatru. Co więcej, Waldemar Wolański nie poinformował o zaistniałej sytuacji organizatora instytucji, czyli Miasta Łódź.

W sytuacji de facto utraty płynności finansowej dyrektor przedstawiał dokumenty poświadczające – niezgodnie z prawdą – jej zachowanie do końca 2017 roku. Tym samym rozmyślnie wprowadził w błąd organizatora. Warto przypomnieć, że Urząd Miasta Łodzi dwukrotnie zasilał wysokim uzupełnieniem budżet instytucji, w 2015 kwotą 599.768 zł, a w 2016 - 400.000 zł. W 2017 roku dotacja podmiotowa Teatru została zwiększona o kolejne 400 tysięcy. Mimo to doszło do ponownego zadłużenia instytucji – informuje w dalszej części komunikatu Krzysztof Piątkowski.

Waldemar Wolański został odwołany z dniem 5 stycznia 2018 r. Tymczasowo obowiązki dyrektora przejmie Joanna Ossowska-Struszczyk (dyrektor ds. administracyjnych).

(jk)
TUŁÓDŹ.COM
8 stycznia 2018

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia