IT w sprawie TP

Dyrekcja IT zabiera głos ws. Teatru Polskiego we Wrocławiu

Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego oraz Dariusz Kosiński, zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego wystosowali list do Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego ws. sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Warszawa, 25 sierpnia 2016 roku

Pan Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowny Panie Marszałku,

zwracamy się do Pana - jako głównego organizatora dla Teatru Polskiego we Wrocławiu - w związku z przebiegiem procesu powołania nowego dyrektora tej instytucji. Sytuacja eskalującego się konfliktu dowodzi naszym zdaniem, że wybrany tryb decydowania o przyszłości Teatru, wobec kończącej się kadencji dyrektora, nie był właściwy, a jego forsowanie nie przyniesie pożytku nikomu.

Zgodnie z "Katalogiem dobrych praktyk", który został zaakceptowany przez Związek Województw RP i Związek Miast Polskich i był omawiany szczegółowo na spotkaniu organizatorów i przedstawicieli środowiska teatralnego w Instytucie Teatralnym w kwietniu tego roku, istnieją trzy sposoby postępowania wobec zapisanej w ustawie kadencyjności dyrektorów teatrów. Organizator ma możliwość:

1. przedłużenia kadencji obecnego dyrektora;
2. powołania nowego dyrektora w trybie bezkonkursowym, jeśli istnieje zgoda wszystkich zainteresowanych stron co do kandydata;
3. przeprowadzenia konkursu.

Co niezwykle ważne, i czemu poświęciliśmy bardzo wiele czasu w dyskusji z reprezentantami samorządów, decyzja o wyborze trybu postępowania w związku ze zmianą dyrekcji w teatrze powinna być podjęta po dokonaniu wszechstronnej i wnikliwej oceny merytorycznej jego pracy, w odpowiednim czasie i z wyjątkową ostrożnością. Na artystyczny efekt pracy teatru składa się tak wiele elementów, że oceny należy dokonywać w sposób uwzględniający nie tylko czynniki ekonomiczne. Nie ulega wątpliwości, że ocena działalności artystycznej Teatru Polskiego pod dyrekcją Krzysztofa Mieszkowskiego jest bardzo wysoka, czego liczne dowody są przywoływane w trakcie trwającej obecnie dyskusji. Zdecydowany opór zespołu i środowiska teatralnego wobec efektów zastosowanego trybu konkursowego pokazuje, że być może tej oceny nie wzięto dostatecznie pod uwagę.

W tej sytuacji, dla dobra Teatru, które jest przecież nadrzędną wartością dla wszystkich stron sporu, proponujemy - w myśl "Katalogu dobrych praktyk" - zatrzymanie procedury i zrobienie kroku wstecz. W Pana gestii jest przekonanie do tego Zarządu i zorganizowanie "okrągłego stołu", którego efektem mógłby być konsensus dotyczący dalszych losów Teatru i jego dyrekcji. Działająca od roku przy Instytucie Teatralnym Grupa Robocza wypracowała ramy i podstawy koniecznego dialogu, które mogłyby być z powodzeniem zastosowane w tej sytuacji. Mamy nadzieję, że uda nam się Pana przekonać do wzięcia pod uwagę wszystkich wskazywanych w trwającej dyskusji okoliczności i do niepodejmowania decyzji, które mogą skutkować katastrofą i zniszczeniem jednej z najważniejszych scen w kraju. Wypracowany przez lata dorobek Teatru Polskiego, funkcjonująca w nim z powodzeniem formuła działania artystycznego, tworzący go zespół ludzki to wartości zbyt cenne, by je tracić w efekcie niepotrzebnie potęgującego się konfliktu obrastającego pozateatralnymi kontekstami i znaczeniami.

Wierzymy, że dzięki dobrej woli wszystkich zainteresowanych uda się je ocalić.

Z wyrazami szacunku

Dorota Buchwald
dyrektor Instytutu Teatralnego
Dariusz Kosiński
zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
26 sierpnia 2016
Portrety
Dorota Buchwald

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Proces
Pia Partum
19 stycznia 2019 roku na scenie pojaw...