Kim jestem? Kim jesteś?

17. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyser-skiej INTERPRETACJE

Kleczewska, Marciniak, Strzępka, Borczuch, Chyra, Dodin, Miśkiewicz – to tylko część reżyserów prezentujących swoje spektakle w czasie Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Kto otrzyma Laur Konrada? Dowiemy się 15 listopada.
Organizowany od 17 lat Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyser-skiej INTERPRETACJE jest jedną z najważniejszych imprez te-atralnych w Polsce. To właśnie w Katowicach nagrody za zna-komite spektakle zdobywali najważniejsi dziś polscy reżyserzy m.in. Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski, Jan Klata czy Maja Kleczewska.

Kim jestem? Kim jesteś? Pytania o tożsamość – to temat prze-wodni tegorocznego festiwalu. – Najlepszymi terapeutami społecznych traum są artyści. Obdarzeni specjalnym słuchem do tego, co podskórne, zazwyczaj wyprzedzają lub materia-lizują plemienne uprzedzenia i lęki. W zaproszonych przez nas spektaklach toczy się owinięta w sztukę debata na temat tożsamości polskiej, europejskiej, osobistej, płciowej. Debata ważna, bo nie poddana doraźnym celom, a przede wszystkim wyposażona w moc oczyszczenia – wyjaśnia Katarzyna Janow-ska, Dyrektor Artystyczna Interpretacji.

Do konkursu zaproszono pięć ważnych tytułów. Trzy z nich wyreżyserowały kobiety: Monika Strzępka, Maja Kleczewska i Ewelina Marciniak. Dwie pierwsze reżyserki posiadają już po jednej statuetce. O Laur Konrada powalczą również Paweł Mi-śkiewicz i Michał Borczuch.

Festiwal zainaugurowany zostanie w sobotę 7 listopada mi-strzowskim przedstawieniem pt. „Wujaszek Wania" w reżyserii Lwa Dodina z Małego Teatru Dramatycznego – Teatru Europy w Sankt Petersburgu, któremu Dodin dyrektoruje. Jego spek-takl to klasyka w nowoczesnym, stylowym wydaniu scenicz-nym. Jest smutno-śmieszną opowieścią o ludzkich tęsknotach i niespełnieniach, ale też o pogodzeniu się z własnym losem. I przykładem coraz rzadszego w dzisiejszym teatrze realizmu psychologicznego i aktorskiej precyzji.

Na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu, w niedzielę 15 listopada, zobaczmy nie spektakl dramatyczny, lecz... operę. Będzie to „Czarodziejska góra" w reżyserii Andrzeja Chyry z kompozycjami Pawła Mykietyna, zrealizowana w ramach tegorocznego Malta Festival w Poznaniu. To druga w dorobku Chyry, po „Graczach" Dymitra Szostakowicza, opera, do której libretto napisała dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Misz-czuk. Oryginalne połączenie XIX-wiecznej formy operowej z elektronicznym muzycznym brzmieniem wraz z niebanalną koncepcją libretta i brawurowym wykonaniem solistów, gwa-rantują niecodzienne, czarujące widowisko.

Pierwszy ze spektakli konkursowych będzie można zobaczyć w poniedziałek 9 listopada. To „nie-boska komedia. WSZYST-KO POWIEM BOGU" w reżyserii Moniki Strzępki, zrealizowa-na w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, inspirowana dramatem Zygmunta Krasińskiego. Autorem scenariusza jest współpracujący stale z Moniką Strzępką dramaturg Paweł Demirski. Romantyczny tekst staje się punktem wyjścia do humorystycznej i jednocześnie bardzo krytycznej refleksji na temat współczesnej Polski – jej ułomności systemowych i spo-łecznych postaw. Twórcy poddali w spektaklu rewizji roman-tyczną wizję przyszłości Polski w ujęciu narodowego wieszcza, w centrum zainteresowania stawiając rewolucję, antysemi-tyzm i widmo nadchodzącej wojny.

Kolejną konkursową inscenizacją będzie pokazany we wtorek 10 listopada „Dybuk" z Teatru Żydowskiego w Warszawie wy-reżyserowany przez Maję Kleczewską. Z połączenia mistycz-nej opowieści o duchach zmarłych, tragicznej narracji o losach Żydów oraz mocnego, ekspresyjnego języka teatralnego Mai Kleczewskiej, zrodziło się nowocześnie brzmiące i zarazem liryczne przedstawienie o pamięci, Zagładzie i tęsknocie za pojednaniem. Adaptacji klasycznego dramatu jidysz Szymona An-skiego z 1916 roku dokonał Łukasz Chotkowski.

Środa 11 listopada upłynie pod znakiem dwóch spektakli kon-kursowych. Najpierw zobaczymy „Fausta" w reżyserii Michała Borczucha z Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Reżyser opo-wiedział dramat Johanna Wolfganga Goethego umieszczając głównego bohatera w drugim planie, wyeksponował natomiast grupę niewidomych osób zaproszonych do udziału w przedsta-wieniu, które grają na równi z profesjonalnymi aktorami. W do-bie kultury obrazkowej, Borczuch stawia pytania o rolę wzroku w kształtowaniu naszej relacji z rzeczywistością i rację bytu świata pozamaterialnego.

Tego samego wieczoru pokazany zostanie jeszcze spektakl wy-reżyserowany przez Pawła Miśkiewicza „Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna?" Teatru im. Słowackiego w Krakowie na motywach „Króla Leara" i fragmentów innych dramatów Wil-liama Shakespeare'a. Głównym tematem przedstawienia jest miejsce starości we współczesnej kulturze zachodniej i zwią-zane z nią relacje międzypokoleniowe. Wypreparowane ze sztuk genialnego dramatopisarza wątki stają się pretekstem do metaforycznej opowieści o mężczyźnie na drodze w stawa-niu się Learem. W jego rolę wcielił się Jerzy Trela, wybitny pol-ski aktor teatralny z imponującym dorobkiem artystycznym.

Ostatnim przedstawieniem konkursowym będzie prezento-wany w piątek 13 listopada „Portret Damy" według powieści Henry'ego Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak z Teatru Wy-brzeże w Gdańsku. Reżyserka we właściwym jej groteskowo--burleskowym stylu opowiada XIX-wieczną historię Izabeli, poddając przy tym krytyce rytuały, konwenanse i społeczną obłudę „starego świata".
Oprócz spektakli konkursowych i mistrzowskich w ramach INTERPTRETACJI odbędzie się jeszcze 8 spektakli towarzy-szących. 4 tytuły zostaną pokazane w nurcie Interpretacje.doc, którego program układał Roman Pawłowski. Będą to następu-jące spektakle: „Ewelina płacze" w reżyserii Anny Karasińskiej powstały w ramach programu dla młodych twórców Teren TR w TR Warszawa, „Album Karla Höckera" w reżyserii Paula Bargetto Teatru Trans- Atlantyk w z Warszawy, „Delfin, któ-ry mnie kochał" w reżyserii Magdy Szpecht, zrealizowany we współpracy Stowarzyszenia Kolektyw 1a w Poznaniu i Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz „Margarete" w reżyserii Janka Turkowskiego Teatru Kana w Szczecinie.

W ramach Strefy Dziecka, 2 przedstawienia dla dzieci zapre-zentują aktorzy ze Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum" w Katowicach. Będą to „Szczurołap" i „Tylko jeden dzień".

Widzowie festiwalu zostaną również zaproszeni na specjalny pokaz spektaklu „Ożenek" w reżyserii Nikołaja Kolady, które-go premiera odbędzie się 23 października w Teatrze Śląskim w Katowicach, partnera Festiwalu.

Nie zabraknie również wydarzeń w ramach projektu społecz-nego Reaktor Katowice, który ma na celu pokazywanie cieka-wych zjawisk kulturalnych funkcjonujących poza „mainstre-amem" oraz aktywizację mieszkańców Katowic i okolic. Pro-jekt wystartował na początku października. W programie są koncerty organizowane z Biurem Dźwięku Katowice oraz Teatr Dzielnicowy zainicjowany przez Inqubator Teatralny. Projekt zakończy się podczas festiwalu spektaklem w reżyserii Remi-giusza Brzyka pt. „Witom/Żegnom".

Wyboru spektakli, które zobaczymy podczas festiwalu dokonała komisja konkursowa. W jej skład weszli – podobnie jak w ubiegłym roku – Katarzyna Janowska, Dyrektor Artystyczna Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE oraz jej doradcy: Wojciech Majcherek i Roman Pawłowski. Spektakle konkursowe oceni jury w składzie: aktorka Ewa Błaszczyk, reżyser Remigiusz Brzyk, dwukrotny zdobywca nagrody Laur Konrada, kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz, dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk oraz dyrektor naczelny Mayflower Theatre w Southampton Michael Ockwell.

(-)
Materiał organizatora
13 października 2015

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia