Konferencja "Tradycje monastyczne w Europie"

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Instytut Grotowskiego wraz z Uniwersytetem Opolskim po raz drugi współorganizuje konferencję naukową "Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II".

22 października w Opolu rozpocznie się konferencja "Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II". Kolejnego dnia prelegenci przeniosą się do Wrocławia, do Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego. Organizatorzy i uczestnicy podejmą próbę rozwiązania problemu tzw. zwrotu performatywnego w literaturoznawstwie, teatrologii, kulturoznawstwie i teologii, oraz wykorzystania metod performance studies w obszarze wyobrażeń wyższej rzeczywistości.

W dniach 21-23 października - jako wydarzenia towarzyszące konferencji - odbędą się pokazy spektaklu Teatru ZAR, "Armine, Sister" w Studiu Na Grobli.

Dr hab. Zbigniew Solski, sprawujący opiekę merytoryczną nad wydarzeniem stwierdza: "Konferencja obejmuje dwa obszary badań nakierowanych na praktykę i teorię. Praktyczne wykorzystanie performatyki w badaniach nad liturgią i życiem zgromadzeń zakonnych nabrało szczególnej aktualności: Papieże Benedykt XVI, a obecnie Franciszek zwrócili się w swoim nauczaniu ku monastycznym źródłom chrześcijaństwa. Równocześnie dynamiczny rozwój performatyki skłania do głębszej refleksji nad metodyką badań. Interesować nas będzie z jednej strony odrębność działania liturgicznego od antropologicznych modeli rytuału, a z drugiej mniej lub bardziej ukryta obecność liturgii i opartego na jej wzorze modelu dramaturgicznego w polskim teatrze i dramacie".

Konferencję współorganizują: Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego; Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego; Instytut Grotowskiego we Wrocławiu; Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität, Jena oraz Towarzystwo Przyjaciół Opola.

Program:

22 października 2014 9:30-17:00

Opole, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a

09:30-10:00 Otwarcie konferencji

J.M. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja

10:00-13:00 Obrady plenarne zakończone dyskusją

Prof. dr hab. Michał Masłowski (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)): "Akcja widzialna i niewidzialna pogrzebu"

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński): "Poza normę liminalną - ku teatrowi ubogiemu"

Ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko (Uniwersytet Opolski): "XVIII-wieczne formy pobożności pasyjnej w kościołach zakonnych w opisie Jędrzeja Kitowicza (+1804)"

Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski): "Liturgia kanoników regularnych na Śląsku w średniowieczu"

13:00-14:30 Przerwa

14:30-17:00 Obrady w sekcjach

Sekcja I

Dr Piotr Dobrowolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): "Wcielenia obrzędu świętokradzkiego. Polityczne, codzienne i popkulturowe rytuały w teatralnych realizacjach Dziadów Adama Mickiewicza"

Dr Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński): "Duchowe ojcostwo i idea pustelni w relacjach W. Lutosławskiego i J. Osterwy"

Dr Katarzyna Woźniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej): "Otium i negotium w praktyce Grotowskiego"

Dr Monika Błaszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): "Liturgia spektaklu - na przykładzie przedstawień-performansów poznańskiej grupy Republika USTA USTA"

Sekcja II

Dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski): "Dramat - teatr - mit. Oblubienica z Messyny Friedricha Schillera w kręgu mitotwórczych projektów romantyzmu"

Dr Marlena Krupa (Uniwersytet Wrocławski): "Święty Jan od Krzyża: mistyk, poeta, performer"

Dr Anna Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski): "Radość i kontemplacja jako franciszkański projekt performatyki (na podstawie reguły Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu, tzw. bernardynek polskich)"

Dr Ewa Szkudlarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): "Performatywne anioły... nie tylko na obrazach malarskich"

Sekcja III

Ks. prof. dr hab. Franciszek Wolnik (Uniwersytet Opolski): "Formy pobożności praktykowane przez nyskich bożogrobców"

Dr hab. Tadeusz Kornaś (Uniwersytet Jagielloński): "Patrzą bez wstydliwości i śmieją się bez miary. Teatr, taniec, widowiska w apoftegmatach Ojców Pustyni (Egipt, IV-VI w.)"

Dr Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): "Kościelny ceremoniał i indiańskie obrzędy religijne. Wpływ misyjnej działalności zakonników na meksykańskie Święto Zmarłych"

Dr Elżbieta Kołdrzak (Uniwersytet Łódzki): "Indyjska koncepcja rasa i japońska koncepcja hana - estetyka doświadczenia granicznego"

Sekcja IV

Dr hab. Zbigniew Władysław Solski (Uniwersytet Opolski): "Cisza i milczenie. Performanse benedyktynów tynieckich"

Dr Agata Strządała (Uniwersytet Opolski): "Tyniecka ikebana"

Dr Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie): "Cykl sceniczny Licht Karlheinza Stockhausena. Współczesny, kosmiczno-rytualny teatr muzyczny"

Dr Patryk Kencki (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza): "Staropolskie sceny zakonne"

Dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk): "Topos mnicha w polskim teatrze więziennym"

23 października 2014 10:00-17:00

Wrocław, Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

10:00-12:30 Obrady plenarne

Prof. dr hab. Jan Okoń (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Jana Tischnera): "Wyobraźnia i autopsja - nie zawsze wierne towarzyszki sacrum (Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński, Wisława Szymborska)"

Prof. dr hab. Andrea Meyer-Fraatz (Friedrich-Schiller-Universität Jena): "Dramat i zagrzebskie przedstawienie Brat Magarac w teatrze ZKM chorwackiego reżysera René Medveseka"

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza): "Leon Schiller - oblat benedyktyński"

Dr hab. Ireneusz Guszpit (Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Oddział we Wrocławiu): "Obrzędowość - jakostek odtworzenia myśli i uwydatnienia zamysłu twórcy treści - według Juliusza Osterwy"

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa): "Między trajektorią, egzystencją a doświadczeniem granicznym. Różne oblicza cierpienia"

12:30-14:00 Przerwa

14:00-17:00 Obrady plenarne zakończone dyskusją i podsumowaniem konferencji

Prof. dr hab. Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski): "Przestrzeń klasztoru jako tło spektakli teatralnych w Wenecji na przełomie XV i XVI stulecia"

Ks. prof. dr hab. Marek Lis (Uniwersytet Opolski): "Filmowe wyobrażenia klasztoru: realizm, magia, mit (Ludzie Boga, Jasminum, Wyspa)"

Ks. prof. dr hab. Erwin Mateja (Uniwersytet Opolski): "Formy pobożności pasyjnej cystersów z Krzeszowa"

Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski): "Formy muzyki pasyjnej w tradycji liturgiczno-muzycznej klasztoru paulinów na Jasnej Górze"

Szczegółowy program:

http://issuu.com/grotowski-institute/docs/konferencja_tradycje_monastyczne/0

Więcej informacji:

http://www.zbigniew-solski.com/aktualna-konferencja/

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
16 października 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia