Konkurs dla dzieci i młodzieży

"Korczak" - reż. Roberto Skolmowski - Opera i Filharmonia Podlaska

Zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły województwa podlaskiego oraz placówki im. Janusza Korczaka z całej Polski do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym konkursie dla dzieci i młodzieży pn. "Mały Przegląd - reaktywacja".

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie gazety przedstawiającej najważniejsze prawa i obowiązki dziecka. Idea naszego konkursu nawiązuje do niezwykłej inicjatywy Janusza Korczaka - „Małego Przeglądu”, wyjątkowego pisma dla dzieci i młodzieży, którego pierwsze wydanie ukazało się 9 października 1926 roku jako piątkowy dodatek do warszawskiej gazety „Nasz Przegląd”.

„Mały Przegląd” nie był tradycyjnym pismem dla dzieci, ale gazetą przygotowywaną przez dzieci i młodzież pod opieką dorosłych. Drukowano w niej to, co napisali mali redaktorzy. Konkurs „Mały Przegląd - reaktywacja” traktujemy zatem jako próbę wskrzeszenia idei Janusza Korczaka. Chcemy, by dzieci znów zabrały głos w sprawach dla nich istotnych. Mamy nadzieję, że będzie to początek kolejnych projektów edukacyjnych współrealizowanych przez dzieci i młodzież w nowej Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz wystawa nagrodzonych prac wpiszą się w niezwykle uroczystą prapremierę musicalu „Korczak”, która będzie równocześnie inauguracją gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki.
Szczegółowe informacje: Monika Bania: monika.bania@oifp.eu

Regulamin konkursu „Mały Przegląd - reaktywacja”

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „Mały Przegląd- reaktywacja” jest Opera i Filharmonia Podlaska
- Europejskie Centrum Sztuki, ul. Podleśna 2, 15-227 Białystok, NIP 542-020-89-16.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych i opiekuńczych im. Janusza Korczaka w Polsce oraz do przedszkoli i szkół województwa podlaskiego.

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie gazety dla dzieci i młodzieży, wzorowanej na „Małym Przeglądzie”, inicjatorem którego był Janusz Korczak.

5. Tematem przewodnim gazety są prawa i obowiązki dziecka.

6. Celem konkursu jest:
- próba reaktywacji „Małego Przeglądu” (przygotowanie jednego okolicznościowego numeru) i wyłonienie najlepszej gazety o tematyce dziecięcej i młodzieżowej, redagowanej przez dzieci i młodzież,
- zapoznanie dzieci z Konwencją o Prawach Dziecka - z prawami i wynikającymi z nich obowiązkami,
- przypomnienie dzieciom sylwetki Janusza Korczaka i jego działalności na rzecz dzieci (m.in. przypomnienie praw „Korczakowskich”).

7. Prace zgłoszone do konkursu muszą być rezultatem pracy zespołowej. Grupy powinny liczyć min. pięciu uczestników w wieku od 3 do 18 lat, pracujących w sprofilowanych wiekowo grupach pod opieką nauczyciela-koordynatora.

8. Określa się pięć grup wiekowych: grupa przedszkolna, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum, szkoła średnia.

9. Każda z placówek może nadesłać jedna gazetę w danej kategorii wiekowej.

10. Format prac: makieta gazety - 8 stron A4 (210 mm x 297 mm), blok rysunkowy, blok techniczny, brystol.

11. Technika prac mieszana (dowolna), np. tekst odręczny, wydruk komputerowy, rysunek, collage, grafika, zdjęcia itd. Poszczególne elementy można umieszczać na przygotowanej makiecie w dowolny sposób.

12. Konkurs jest realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
a. ogłoszenie konkursu: 21 maja 2012 r.
b. nadsyłanie prac na konkurs: od 1 czerwca do 10 lipca 2012 r.
c. posiedzenie jury: do 20 lipca 2012 r.
c. ogłoszenie wyników: mailing do nauczycieli- koordynatorów do 10 września 2012 r.
d. umieszczenie wyników na stronie www.korczakmusical.com: do 10 września 2012
d. wystawa prac laureatów i wręczenie nagród: 29 września 2012 r. (podczas konferencji naukowej Rzecznika Praw Dziecka, w dzień premiery musicalu „Korczak” w OiFP)

13. Prace konkursowe należy przesyłać do 10 lipca br. (liczy się data stempla), na adres:
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Podleśna 2, 15-227 Białystok, z dopiskiem „Mały Przegląd - reaktywacja”. Prace należy zabezpieczyć (np. tekturą) przed zniszczeniem w czasie transportu. Prac nie należy zginać, rolować.

II. Udział placówki i nauczyciela w konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału uczniów w projekcie jest wypełnienie przez nauczyciela do 30 czerwca 2012 r. formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie www.korczakmusical.com
od 6 czerwca 2012.

2. W formularzu należy podać dane placówki oraz nauczyciela - koordynatora, który będzie odpowiedzialny za komunikację placówki z Organizatorem konkursu. Koordynatorem w placówce może być każdy nauczyciel lub opiekun.

3. Rola nauczyciela - koordynatora w konkursie polega na:
- przybliżeniu uczestnikom konkursu sylwetki i działalności Janusza Korczaka na rzecz dzieci,
- przybliżenie uczestnikom idei „Małego Przeglądu” (materiały dodatkowe na stronie www.korczakmusical.com od 6 czerwca 2012 r.)
- zapoznanie uczestników z Konwencją o Prawach Dziecka, prawami i obowiązkami dzieci i młodzieży (materiały dodatkowe na stronie www.korczakmusical.com od 6 czerwca 2012 r.)
- wspieraniu (merytorycznie, koncepcyjnie) uczestników przygotowujących materiały do gazety.

III. Kryteria oceny

1. Ocena nadesłanych gazet będzie przebiegać według następujących kryteriów:

a) zgodność z tematyką konkursu - 8 pkt;
b) interesujące spojrzenie na zagadnienie praw i obowiązków dzieci i młodzieży - 8 pkt;
c) różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej (np. reportaż, wywiad, artykuł, list, wiersz, zagadka, krzyżówka, rysunek, zdjęcie, komiks) - 8 pkt;
d) styl wypowiedzi i poprawność językowa - 16 pkt;
e) warsztat wykonania gazety (układ treści, estetyczna typografia) - 8 pkt;
f) minimum 3 materiały pisemne, o długości min. 1200 znaków (liczone ze spacjami) - 3 pkt (wyłączając grupę przedszkolną).

2. Gazety zgłoszone do konkursu oceniane będą przez Kapitułę Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu. W skład pięcioosobowego jury wejdą: przedstawiciele Organizatora oraz instytucji patronujących musicalowi „Korczak”.

IV. Prawa autorskie

1. Zgłaszając gazetę do konkursu jego autorzy deklarują, że przysługują im prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych w niej utworów.

2. Treści zamieszczone w każdej gazecie zgłoszonej do konkursu będą ogólnodostępne i oznaczone licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY: zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy.)

3. Treści zamieszczane w gazecie nie mogą mieć charakteru politycznego lub komercyjnego (np. nie mogą mieć charakteru bezpośredniej reklamy firmy lub produktu, nie mogą pokazywać logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrodę otrzymują dzieci i młodzież - uczestnicy konkursu oraz nauczyciele - koordynatorzy z placówek.

2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

a) Grand Prix - nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł oraz druk w Gazecie Wyborczej w Białymstoku; zaproszenie na Konferencję Rzecznika Praw Dziecka, bilety na premierę musicalu „Korczak” towarzyszącą Konferencji, materiały edukacyjne musicalu „Korczak”, dyplomy dla uczniów i nauczyciela/opiekuna.

b) Kategoria Przedszkole
I, II, III miejsce – dyplomy i nagrody książkowe, materiały edukacyjne towarzyszące musicalowi „Korczak” dla uczniów i nauczyciela/opiekuna.

c) Kategoria Klasy I-III
I, II, III miejsce – zaproszenie na Konferencję Rzecznika Praw Dziecka i bilety na premierę musicalu „Korczak” towarzyszącą Konferencji, materiały edukacyjne musicalu „Korczak”, dyplomy dla uczniów i nauczyciela/opiekuna.

d) Kategoria Klasy IV-VI
I, II, III miejsce – zaproszenie na Konferencję Rzecznika Praw Dziecka i bilety na premierę musicalu „Korczak” towarzyszącą Konferencji, materiały edukacyjne musicalu „Korczak”, dyplomy dla uczniów i nauczyciela/opiekuna.

e) Kategoria Gimnazjum
I, II, III miejsce – zaproszenie na Konferencję Rzecznika Praw Dziecka i bilety na premierę musicalu „Korczak” towarzyszącą Konferencji, materiały edukacyjne musicalu „Korczak”, dyplomy dla uczniów i nauczyciela/opiekuna.

f) Kategoria Szkoła Średnia
I, II, III miejsce – zaproszenie na Konferencję Rzecznika Praw Dziecka i bilety na premierę musicalu „Korczak” towarzyszącą Konferencji, materiały edukacyjne musicalu „Korczak”, dyplomy dla uczniów i nauczyciela/opiekuna.

3. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Wszystkie placówki zostaną poinformowane o wynikach konkursu. Organizator skontaktuje się mailowo z każdą placówką, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia placówki.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu (dziecko lub nauczyciel), przystępując do niego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem konkursu. Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator konkursu.

3. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w serwisach internetowych, informacjach prasowych oraz dokumentacji konkursowej imienia i nazwiska nauczyciela oraz nazwisk uczniów, których gazety zostaną nagrodzone w konkursie.

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnicy mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

5. Gazeta nie może być realizowana przy udziale członków Kapituły Konkursowej, pracowników oraz członków rodzin Organizatora.

6. Osoba odpowiedzialna za realizacje konkursu ze strony Organizatora:
Monika Bania, monika.bania@oifp.eu

Zobacz na stronie Opery: http://www.korczakmusical.com/konkurs.html

(-)
Materiały OiFP
3 sierpnia 2012

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia