Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13A,
42-200 Częstochowa

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w instytucji kultury (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub udokumentowane
co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury,
3) pełna zdolność do czynności prawnych,
4) niekaralność.

II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1) umiejętność tworzenia programów animacji i edukacji kulturalnej, a także tworzenia systemów informacyjnych o kulturze i dziedzictwie kulturowym,
2) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
3) doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
4) doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1) stworzenie systemu zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w północnej części województwa Śląskiego,
2) współpraca ze środowiskami kultury w celu wykorzystania potencjału kulturowego subregionu północnego województwa śląskiego,
3) edukacja kulturowa z wykorzystaniem walorów kulturowych subregionu północnego województwa śląskiego,
4) stworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,
5) zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
6) odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania instytucji, w tym za gospodarkę finansową,
7) nadzór nad wszelkimi działaniami instytucji,
8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,
9) wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

IV. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie,
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),
3) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji – w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów w dziedzinie kultury , kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych) zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),
6) oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, a także o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,
7) adres do korespondencji elektronicznej,
8) wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
9) do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
2) kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem,
3) pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
4) kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
5) w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora
w Biuletynie Informacji Publicznej,
6) wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W CZĘSTOCHOWIE. NIE OTWIERAĆ" na adres: Wydział Kultury
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

VI. Informacje dodatkowe:
1) warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
2) konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1330 z późn. zm.),
3) kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w siedzibie instytucji: Częstochowa, ul. Ogińskiego 13A (sekretariat), tel. 34 324-46-51 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 oraz w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice ul. Powstańców 34 (pok.308), tel. 32 77 40 211 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,
4) postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,
5) lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,
6) termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków,
7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl,
8) zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
9) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,
10) złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia,
11) Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie,
12) decyzje Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ww. konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

(-)
Materiał organizatora
12 sierpnia 2019

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia