Konkurs na koncepcję wystawienia

adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza

Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – organizator Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu.

Konkurs odbywać się będzie w cyklu dwuletnim, odpowiadającym rytmowi kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Przedmiotem zainteresowania I edycji (2018) będą Adaptacje sceniczne niedramatycznych dzieł Witolda Gombrowicza.

Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form.

Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu 22 października 2018 roku z okazji inauguracji XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego.

Zgłoszenie (także na nośniku elektronicznym) powinno zawierać:
⦁ Oryginalny scenariusz będący adaptacją prozy Witolda Gombrowicza.
⦁ Krótką eksplikację reżyserską uwzględniającą założenia interpretacyjne i inscenizacyjne (w tym światło i dźwięk) – max. 5 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. ok. 9000 znaków).
⦁ Koncepcję scenograficzną, zawierającą szkice scenografii i kostiumów (dodatkowo 2-3 kompletne projekty kostiumów z dołączonymi próbkami materiałów).
⦁ Krótkie próbki muzyki (jeśli jest przewidywana w spektaklu).
⦁ Szacowany kosztorys realizacji (wraz z honorariami dla reżysera i pozostałych twórców).
⦁ Krótkie CV wszystkich proponowanych realizatorów wraz z wykazem ich dotychczasowych prac teatralnych.
⦁ Dane kontaktowe.

Składane oferty powinny być adekwatne do proponowanych przez Organizatora warunków scenicznych - należy zwrócić uwagę na projektowaną wielkość obsady, wielkość i jakość użytych środków oraz możliwości techniczne – wielkość przestrzeni (małe i średnie formy).
Przed złożeniem projektu zalecany jest bezpośredni kontakt z Teatrem Powszechnym w celu zapoznania się z warunkami technicznymi i możliwościami inscenizacyjnymi obydwu scen. Wszystkie materiały potrzebne do opracowania koncepcji (opis wyposażenia oraz plany techniczne scen) można odebrać osobiście lub zamówić drogą telefoniczną albo e-mailową:
(tel. 609 304 535, e-mail: mfg@teatr.radom.pl).

Ocena złożonych koncepcji przebiegać będzie w następujących etapach:

I etap – wstępna selekcja
Selekcji dokonuje jury w składzie: dyrektor Teatru Powszechnego, kierownik literacki we współpracy z kierownikiem technicznym

II etap – spotkania z wybranymi reżyserami
Wstępne rozmowy na temat ewentualnej realizacji, w tym na temat kosztów z tym związanych; autorzy wskazanych scenariuszy po konsultacji z dyrekcją powinni zaproponować optymalną obsadę.

III etap – czytanie zainscenizowanych fragmentów wybranych scenariuszy z udziałem aktorów Teatru Powszechnego i publiczności
Pracę reżysera, koncepcję i scenariusz oceniają aktorzy biorący udział w czytaniu tekstu.

IV etap – wybór koncepcji
Wyboru dokonuje dyrektor po konsultacjach z aktorami i współpracownikami

Terminy:
przyjmowanie zgłoszeń – do 31 października 2017
spotkania z wybranymi reżyserami, czytania z udziałem aktorów – listopad - grudzień 2017
rozstrzygnięcie konkursu – do 15 stycznia 2018

Uwagi dodatkowe:
⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji kosztów realizacji przedstawienia.
⦁ Organizator zapewnia pełną ochronę praw autorskich – zawartość nadesłanych projektów, poza zwycięską koncepcją, pozostaje wyłączną własnością ich autorów i nie będzie upubliczniana, a po rozstrzygnięciu konkursu przekazane materiały zostaną odesłane autorom.
⦁ Organizator nie ponosi kosztów opracowania zgłaszanych koncepcji (przygotowania scenariusza, projektów, szkiców etc.).
⦁ Organizator bierze na siebie obowiązek zorganizowania otwartych czytań fragmentów scenariuszy (nie jest przewidziane honorarium reżyserskie za przygotowanie czytania).
⦁ Organizator bierze na siebie funkcję producenta przedstawienia realizowanego według zwycięskiej koncepcji.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego
Plac Jagielloński 15
26-600 Radom
z dopiskiem: „MFG – konkurs reżyserski"

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

Anna Kulpa
Materiał organizatora
19 czerwca 2017

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...