Minister Glinski odpowiada na list studentów

Odpowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na List otwarty studentów reżyserii i dramaturgii.

Warszawa, 08 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Studenci Reżyserii i Dramaturgii, uczelnie artystyczne są częścią systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i podlegają przepisom ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oznacza to, że studenci uczelni artystycznych podlegają takim samym przepisom jak studenci wszystkich innych uczelni. I zgodnie z ustawą, podobnie jak pozostali studenci, mogą otrzymać m.in.: stypendium socjalne, stypendium rektora za wyniki w nauce, zapomogi, a także stypendium ministra dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami. Staramy się, aby z roku na rok stypendium ministra było coraz wyższe, w roku akademickim 2019/2020 jego wysokość wynosi 16 tys. zł, przy czym podkreślić należy, że stypendium jest płatne jednorazowo i wolne od podatku.

Zgodnie z ustawą, stypendia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak tylko studentom studiującym nie dłużej niż przez okres 6 lat i którzy nie ukończyli 26 lat. Wprowadzenie takich zasad wynika z potrzeby tworzenia równych szans, aby każdy młody, zdolny człowiek miał jednakową szansę na studiowanie i skorzystanie z pomocy stypendialnej. Studia na kierunkach reżyserii czy dramaturgii nie wymagają ukończenia uprzednio innego kierunku studiów. Mam świadomość, że mimo to niektórzy z Państwa decyzję o rozpoczęciu tych studiów podejmują dopiero po ukończeniu innego kierunku. Samą możliwość nieodpłatnego studiowania kolejnego kierunku oceniam jako znaczącą pomoc z budżetu państwa, warto bowiem zwrócić uwagę, że studia artystyczne należą do kierunków o najwyższym wskaźniku kosztochłonności.

Zwracam uwagę również na dużą autonomię uczelni. Art. 420 ustawy o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom tworzyć ze środków innych niż budżetowe własne fundusze na stypendia dla studentów, pracowników i doktorantów. Zasady przyznawania tych stypendiów są ustalane w uzgodnieniu z samorządem studenckim albo samorządem doktorantów. Wiem, że utworzenie takiego funduszu nie jest łatwe, albowiem wymaga starań o pozyskanie donatorów, ale sądzę, że warto pochylić się nad tym zagadnieniem. Nawet jeżeli nie przyniesie ono natychmiastowego efektu, może stanowić podstawę do wypracowania dobrych praktyk w zakresie pomocy dla studentów kolejnych roczników.

Rozumiem, że obecnie zaistniała sytuacja wywołana przez COVID-19 uniemożliwia, a co najmniej utrudnia Państwu podjęcie pracy, co dotyczy głównie studentów ostatnich lat, którzy jedną nogą byli już "w zawodzie". Pomoc młodym artystom jest jednym z ważnych zadań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czego dowodem jest szereg wydarzeń służących wyłonieniu najlepszych dyplomantów we wszystkich dyscyplinach sztuki. Wspieramy również wyjazdy studentów i absolwentów polskich uczelni na studia i staże zagraniczne przyznawane w ramach umów dwustronnych między Polską a innymi krajami, prowadzimy program Kultura Polska na Świecie, którego celem jest wsparcie indywidualnego udziału w różnych wydarzeniach odbywających się poza granicami kraju (m.in wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu, a także program stypendialny Młoda Polska, który jest przeznaczony dla artystów do 35. roku życia, mających w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają (film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr). Stypendium z tego programu może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów muzycznych oraz sprzętu niezbędnego do pracy, a także na studia i staże zagraniczne.

Rozumiem trudną sytuację studentów, którzy ukończyli 26. rok życia i utrzymują się z pracy w sektorze kultury. Do tych osób m.in. skierowane są rozwiązania rekompensujące ograniczenia działań instytucji kultury podczas epidemii koronawirusa. Osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne albo prowadzące własną działalność mogą skorzystać z trzykrotnego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Ponadto twórcy i artyści w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Szczegółowe informacje o zakresie pomocy dla sektora kultury można znaleźć na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://kultura.gov.pl, Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl, Komitetu ds. Pożytku Publicznego https://pozytek.gov.pl/ oraz Tarczy Antykryzysowej https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Z pełnym zrozumieniem podchodzę również do obaw studentów o sytuację finansową teatrów po epidemii. Jednak Tarcza Antykryzysowa wprowadziła wielowymiarowe rozwiązania dla przedsiębiorstw, także z sektora kultury, które mają uchronić je przed negatywnymi skutkami ograniczeń wywołanych epidemią. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obok programu "Kultura w sieci", pracuje nad założeniami dużego programu (z budżetem 50 mln zł), którego głównym celem będzie ożywienie działalności kulturalnej po pandemii i kompensowanie ewentualnych strat, jakie sektor kultury poniósł poprzez wprowadzone ograniczenia. Mam nadzieję, że pomoc państwa dla gospodarki i instytucji kultury pozwoli jak najszybciej przywrócić równowagę na rynku pracy, także w tym sektorze.

Zapewniam, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego cały czas pracuje nad dodatkowymi narzędziami wsparcia dla ludzi i instytucji kultury oraz - co ważniejsze - nad źródłami finansowania tej pomocy.

Na ten szczególny dla nas wszystkich czas życzę Państwu zachowania wytrwałości w rozwijaniu talentów przy możliwie szerokim wsparciu ze strony polskiego rządu.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Gliński

___

List otwarty studentów reżyserii i dramaturgii

(-)
Materiały MKiDN
12 maja 2020
Wątki
Kontrawirus

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Alicja w Krainie Czarów
Jacek Tyski
W najbliższy weekend Opera na Zamku w...