Nowa instytucja w Bytomiu

Bytomski Teatr Tańca i Ruch Rozbark

Podstawowe założenia
Podstawową misją i założeniem nowej instytucji artystycznej jest tworzenie i propagowanie sztuki tańca współczesnego, wzbogaconego o inne formy sztuki ruchu (jak pantomima, balet klasyczny, taniec uliczny itp.). Bogata tradycja tańca współczesnego w Bytomiu oraz zainteresowanie mieszkańców tą dziedziną sztuki sprawiają, że Bytom ma szansę stać się taneczną stolicą Polski. Dodatkowym atutem, który pozwoli na rozwinięcie działalności instytucji na zupełnie nowych polach, jest budynek Cechowni kopalni Rozbark, który jest siedzibą nowej instytucji.

Działalność merytoryczna Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK opiera się na trzech pionach: działalności artystycznej, działalności edukacyjnej i działalności społecznej. Uzupełnieniem tych form aktywności będzie działalność komercyjna, ukierunkowana na wypracowanie dochodu finansowego, który pozwoliłby na zwiększenie przychodów instytucji,
a tym samym zmniejszenie obciążenia finansowego gminy Bytom względem Teatru ROZBARK. Przychody z działalności komercyjnej pozwolą także na rozszerzenie i wzbogacenie oferty wszystkich pionów działalności merytorycznej.

Działalność artystyczna

Głównym założeniem działalności artystycznej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK jest tworzenie spektakli własnych oraz prezentacja najciekawszych spektakli teatru tańca współczesnego (i nie tylko), z Polski i ze świata. Kulminacją działań promujących taniec współczesny będą kolejne edycje Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. Jeden
z największych festiwali tańca współczesnego w Europie Środkowej od wielu lat jest ogromnym wydarzeniem promującym taniec współczesny, jak i zapewniającym promocję i poprawę wizerunku Bytomia w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Jednocześnie jest najbardziej rozpoznawalną marką Bytomia poza granicami Polski. Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego
i Festiwal Sztuki Tanecznej jest wydarzeniem artystycznym, dzięki któremu cały świat tańca współczesnego zostaje sprowadzony do Bytomia, a samo miasto staje się wizytówką Polski wśród zaproszonych zagranicznych gości. Wydarzenie składa się z dwóch głównych bloków: części artystycznej, w trakcie której prezentowane są najciekawsze, wyznaczające nowe trendy spektakle tańca współczesnego (i nie tylko), zarówno doświadczonych choreografów i zespołów, jak
i artystów dopiero rozpoczynających swoją zawodową karierę taneczną oraz części edukacyjnej, na którą składa się szereg warsztatów tańca, a także projektów edukacyjnych i społecznych, przeznaczonych dla różnych grup docelowych.

Impreza ta zyska nową, wzbogaconą formułę, ze znacznie rozszerzoną częścią warsztatów
i seminariów, nie tylko praktycznych, ale i teoretyczno-historycznych. Poszerzone zostaną również projekty odbywające się w przestrzeni miejskiej, które pozwolą Bytomianom na większe identyfikowanie się z największym festiwalem w Bytomiu, budowanie tożsamości mieszkańców
i imprezy, a także zmierzać będą do wytworzenia swego rodzaju wspólnoty, skupionej wokół nowego Teatru Tańca. Nowa formuła Konferencji – Festiwalu zakłada również rozwinięcie oferty projektów społecznych, tak, aby z zajęć i spektakli proponowanych w trakcie imprezy, mogły korzystać także osoby, dla których wydarzenie pozostaje poza możliwościami finansowymi. Niezwykle ważne dla działalności Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK będą również wszelkiego rodzaju środowiska defaworyzowane, dlatego też przewidziany jest szereg projektów dla osób starszych, niepełnosprawnych bądź też wykluczonych ze względu na status społeczny.

Głównym trzonem działalności artystycznej Teatru ROZBARK będzie produkcja i prezentacja nowych spektakli, głównie tańca współczesnego, ale również innych form ruchu, jak na przykład taniec hip hopowy, balet klasyczny, czy inne. Spektakle tworzone będą przez różnych choreografów, zaproszonych do współpracy przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK. Dzięki temu repertuar Teatru ROZBARK będzie zróżnicowany pod względem artystycznym i pozwoli widzom
o bardzo odmiennych zainteresowaniach estetycznych odnaleźć propozycję dla siebie, spośród bogatej oferty spektaklowej instytucji. Wśród spektakli własnych Bytomskiego Teatru Tańca
i Ruchu ROZBARK znajdą się także propozycje plenerowe, które pozwolą instytucji wyjść poza siedzibę i nawiązać bliższy kontakt z mieszkańcami miasta. Ze względu na niemożliwą do przecenienia rolę edukacji teatralnej już od najmłodszych lat, w planach Teatru ROZBARK jest przygotowanie przynajmniej jednej w sezonie propozycji dla najmłodszych widzów. Zaznajamiając dzieci z tańcem od najmłodszych lat nie tylko wyrabiamy w nich zdrowe nawyki kultywujące dbałość o sprawność fizyczną, ale także przygotowujemy je do świadomego odbioru wydarzeń kulturalnych w przyszłości, uwrażliwiamy je na sztukę i ewokowane przez nią emocje, słowem wychowujemy świadomych i wrażliwych obywateli.

Z tworzeniem spektakli nierozerwalnie związane jest ich prezentowanie szerokiej publiczności. Dlatego też oprócz prezentacji w siedzibie, planowane jest rozwinięcie artystycznych tournee zespołu Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. Prezentacja spektakli poza siedzibą,
w Polsce i zagranicą popularyzować będzie nową instytucję, jej dorobek artystyczny i edukacyjny (prezentacje spektakli mogą być połączone z prowadzeniem warsztatów przez tancerzy Teatru ROZBARK), a także będzie wsparciem dla działań promocyjnych samego miasta Bytom. Co więcej, w trakcie takich wyjazdów nawiązywane są nowe kontakty artystyczne, które w efekcie skutkować będą artystycznymi wymianami pomiędzy Teatrem ROZBARK a różnymi ośrodkami tańca w Europie i poza nią, a także pomogą w zapraszaniu zagranicznych choreografów do tworzenia ich spektakli z bytomskim zespołem. Tego typu działania są również strategicznym elementem w budowaniu międzynarodowej rangi i marki instytucji.

Równie ważne, jak podróże artystyczne zespołu, będą działania impresaryjne, zapraszające w ciągu sezonu artystów i zespoły do wystąpienia na bytomskiej scenie. Jest to aktywność konieczna dla nieustannego rozwoju zespołu artystycznego, umożliwiająca im zapoznanie się z metodami pracy innymi niż ich własne.

Rezydencje artystyczne dla tancerzy i choreografów

Niezwykle ważnym aspektem we wszystkich dziedzinach sztuki jest wymiana doświadczeń, dlatego też obok Konferencji – Festiwalu oraz spektakli gościnnych i wyjazdowych należy utworzyć interesujący program rezydencji artystycznych dla tancerzy i choreografów z zagranicy, a także położyć szczególny nacisk na ścisłą współpracę z zagranicznymi ośrodkami tańca, o profilu działalności zbliżonym do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. Tylko w ten sposób nowo powstała instytucja ma szansę zaistnieć na międzynarodowej arenie, a także zaoferować najwyższą jakość swoich działań. Inne planowane formy takiej wymiany to: zagraniczne staże dla tancerzy zatrudnionych w Teatrze ROZBARK czy międzynarodowe koprodukcje spektakli.

Kolejnym z celów działalności Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK jest stwarzanie możliwości rozwoju i prezentacji młodym (nie zawsze profesjonalnym) zespołom tańca współczesnego, których coraz więcej działa w Polsce. Bogaty program wspierania młodych talentów, prezentowania ich twórczości na profesjonalnej scenie, a także umożliwienie im korzystania z profesjonalnego zaplecza technicznego teatru z prawdziwego zdarzenia, zaowocują rozwojem środowiska tanecznego w Polsce i ugruntują pozycję Bytomia jako największego
i najprężniej działającego ośrodka tanecznego w kraju. Nie bez znaczenia jest tutaj bliskie sąsiedztwo Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego i Wydziału Teatru Tańca, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, które to placówki co roku wypuszczają w świat dziesiątki młodych absolwentów bez zagwarantowania im możliwości rozwijania ich talentów i prezentowania swojego dorobku. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK może tę lukę wypełnić.

Wspomniane wcześniej profile działalności będą oczywiście na bieżąco uzupełniane o inne wydarzenia tematycznie związane z tańcem i ruchem. W ofercie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK z pewnością znajdą się również wystawy poświęcone różnym odsłonom tańca, projekcje filmów tanecznych czy zarejestrowanych spektakli, spotkania z interesującymi artystami
i różne inne działania dodatkowe. W dalszej perspektywie możliwe jest również kontynuowanie Europejskiego Festiwalu Tańca Współczesnego, organizowanego w Bytomiu i Krakowie, przy wsparciu takich instytucji, jak: Instytut Goethego w Krakowie, Instytut Kultury Austriackiej, Instytut Kultury Włoskiej, British Council i inne.

Działalność komercyjna

Zważywszy na ciągle zmieniające się warunki ekonomiczne i gospodarcze na świecie oraz mając na uwadze niezmiennie ewoluującą rolę kultury w społeczeństwie, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK nie może ograniczać swojej aktywności do działań artystycznych, edukacyjnych
i społecznych. W obecnych warunkach konieczne jest również podjęcie działalności komercyjnej, która wspomoże budżet instytucji, odciążając budżet organizatora, a jednocześnie otworzy działalność Teatru ROZBARK na sektory gospodarki do tej pory zamknięte dla tego typu instytucji. Działalność komercyjna instytucji będzie się opierać na wykorzystywaniu dostępnych przestrzeni, zasobów ludzkich i narzędzi do wypracowania zysku finansowego. Wiele możliwości w tym zakresie stwarzać będzie siedziba instytucji, która generować może przychody z wynajmu różnych przestrzeni (część hotelowa, sale do ćwiczeń czy też konferencji biznesowych), prowadzenia kawiarenki czy też wynajmowania przestrzeni reklamowej. Planowane jest organizowanie zamkniętych spektakli dla firm, a także taneczna oprawa imprez firmowych i komercyjnych. Podstawowa działalność komercyjna może być także uzupełniana przez wydawnictwa związane

z tańcem i ruchem, a także dzięki odpłatnym występom tancerzy w stricte komercyjnych przedsięwzięciach.

Wsparciem finansowym dla działania Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK może być także powołana przy nim fundacja, która umożliwi występowanie o granty i fundusze niedostępne dla samorządowych instytucji artystycznych.

 

(-)
Materiał Teatru
19 lutego 2014

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...