O przyczynach odwołania dyrektora

Roberto Skolmowski nie jest już dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2014 r. podjął decyzje o rozwiązaniu umowy z Panem Roberto Skolmowskim o zarządzaniu Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

Zarząd Województwa dostrzega i ceni wysoki poziom artystyczny OiFP, szanuje umiejętności i kunszt reżyserski Pana dyrektora Roberto Skolmowskiego - jednakże w obliczu wielu nieprawidłowości finansowych i organizacyjnych w zarządzanej przez niego placówce - nie widzi dalszej możliwości współpracy z Panem Roberto Skolmowskim, jako Zarządzającym OiFP w Białymstoku.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w OiFP przeprowadzono szereg kontroli, które wykazały wiele nieprawidłowości. Każda z nich kończyła się wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami dla Zarządzającego placówką, które jednak nie były wprowadzane. Ostatnia z kontroli - przeprowadzona w dniach 7-31.07.2014 nie tylko potwierdziła dotychczas stwierdzane nieprawidłowości, ale również wykazała szereg nowych, mających istotnym wpływ na funkcjonowanie OiFP.

1. Najważniejszym jest fakt, iż Opera i Filharmonia Podlaska na skutek ciągłego pogarszania się sytuacji ekonomiczno-finansowej w roku 2013 i pierwszym półroczu 2014 roku - utraciła płynność finansową. Łączna kwota zobowiązań na koniec I półrocza 2014 w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2013 zwiększyła się o 120% i wynosi 5 mln 274 tys. 514 zł.

Stan środków pieniężnych w stosunku do stanu sprzed roku zmniejszył się o blisko 80% i na koniec I półrocza 2014 r. wynosi jedynie 171 tys. 211 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.07.2014 r. wynosi tylko 1 777 zł i 4 grosze.

Od lutego 2014 r. Zarządzający OiFP przestał na bieżąco opłacać honoraria aktorom i bieżące zobowiązania wobec dostawców.

2. Jak wykazały kontrole jedną z przyczyn pogarszającej się wciąż sytuacji ekonomicznej są bardzo kosztochłonne produkcje, a niskie przychody (przykład "Upiór w Operze - łączne koszty to ponad 4 mln zł, a przychód 2 mln 872 tys. zł).

3. Kolejną przyczyną jest przekraczanie i zmienianie wedle potrzeb zapisów planu finansowego placówki (w 2013 r. zmian było 4; w I półroczu 2014 r. - plan zmieniony 5 razy). Jak wynika z kontroli plan finansowy nie był podstawą gospodarki finansowej OiFP, co jest niezgodne z art. 27 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a także niezgodny z zapisami Ustawy o finansach publicznych (art. 46, art. 52) oraz Statutem Jednostki (

4. Następną przyczyną jest ciągła zmiana planów merytorycznych i repertuarowych uniemożliwiająca racjonalne zaplanowanie działalności artystycznej, a co za tym idzie również ustalenia planu finansowego. Kontrola stwierdziła, iż w latach 2013-2014 w OiFP nie istniała jakakolwiek dokumentacja obrazująca planistyczno-zarządcze kosztorysowanie działalności statutowej placówki. Stwierdzono, iż odbywało się to na bieżąco i ad hoc, co miało istotny wpływ na finanse placówki. Plan naprawczy przedstawiony przez Dyrektora nie został spełniony, a ponadto przewidywał rezygnację z wielu wydarzeń, które nie istniały w planie merytorycznym jednostki.

5. Rosnące koszta osobowe - mimo zamierzeń ograniczenia kosztów osobowych i planów redukcji pracowników - zwolniono 21 osób z 23 planowanych, ale z kolei przyjęto 18 nowych. Oszczędności z tego tytułu to 11 tys. 999, 89 brutto miesięcznie. Podczas gdy Dyrektor w planie naprawczym stwierdził, iż zwolnienia pracownicze miały przynieść oszczędności o 100 tys,. zł większe. Ponadto Dyrektor w 2013 r. przyznał 177 pracownikom nagrody w wysokości łącznej: 390 tys. 112 zł oraz w 2013 i 2014 podwyższył wynagrodzenie wybranym osobom co wyniosło 429 tys. 579 zł. Zmienione, czyli podwyższone zostały również stawki za tzw. wystąpienia solistów i pracowników artystycznych "ponadnormowe", co również istotnie zwiększało ich wynagrodzenie. Kontrola stwierdziła nieracjonalne wykorzystywanie pracowników artystycznych i brak właściwej organizacji pracy.

6. Brak Rady Artystycznej - Dyrektor powołał ją ustnie w dniu 18.12.2012 i odwołał również ustnie w dniu 21.03.2013. Istnienie Rady regulują przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz & 11 ust. 1 Statutu jednostki.

7. Kontrola ostatecznie stwierdziła, iż w przypadku dalszej kontynuacji dotychczasowego, kosztochłonnego sposobu zarządzana OiFP istnieje poważne ryzyko, że w kolejnych miesiącach 2014 r. zabraknie środków na uregulowanie zaległych i bieżących zobowiązań, a kwota zwobowiązań wymagalnych będzie ciągle wzrastać.

(-)
www.wrotapodlasia.pl
14 sierpnia 2014

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia