Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin"

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi

§ 1.
Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260);
posiadanie nieposzlakowanej opinii;
wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
posiadanie wykształcenia wyższego;
posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury (w tym obowiązkowo 3-letniego stażu w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek) lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą (w tym obowiązkowo przez 3 lata w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek);
posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w kierowaniu przynajmniej 15-osobowym zespołem;
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora teatru.
Preferowane jest spełnianie dodatkowych wymagań:
znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz zamówień publicznych;
doświadczenie w kierowaniu projektami;
znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych;
ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie).
Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi;
własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
autorski program merytoryczny (podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana) z rozpisaniem celów na poszczególne lata w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2020 r., który powinien przede wszystkim uwzględniać:
dotychczasowy dorobek Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi i jego tradycję,
założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku Teatru;
koncepcję organizacyjną działalności Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi z rozpisaniem celów na poszczególne lata w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2020 r. uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji;
wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury, przede wszystkim w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek;
kserokopie dyplomów studiów wyższych potwierdzających posiadane wykształcenie;
udokumentowane posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury (w tym obowiązkowo 3-letniego stażu w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek) lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą (w tym obowiązkowo 3 lata w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek);
udokumentowane posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w kierowaniu przynajmniej 15-osobowym zespołem;
certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora;
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie);
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:
kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi – NIE OTWIERAĆ", w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 31 maja 2017 r.;

za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 września 2017 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert: 31.05.2017
Informacja o wynikach naboru: WKul_wyniki_arl_20170713.pdf

(-)
Materiał organizatora
23 października 2017

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia