Polish Theatre Journal

„Polish Theatre Journal" - polskie, internetowe, anglojęzyczne pismo poświęcone polskiemu teatrowi

„Polish Theatre Journal" („PTJ") jest internetowym, anglojęzycznym, naukowym czasopismem poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi i performansowi, wydawanym dwa razy do roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Głównymi celami PTJ są:

- animowanie międzynarodowego dialogu na temat współczesnego polskiego teatru i performansu przez umożliwienie wymiany idei i doświadczeń między polskimi i zagranicznymi badaczami, uwzględniającej różne punkty widzenia, intelektualne i kulturowe tradycje oraz praktyki;

- badanie polskiego teatru i sztuki performansu w ich istotnej roli – zarówno w lokalnym, jaki i globalnym kontekście – jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów i dynamiki życia zbiorowego;

- wskazanie na miejsce polskiego teatru i performansu w świecie współczesnej globalnej cywilizacji oraz ich udział w debacie o najważniejszych problemach współczesności.

Skupienie na polskim teatrze nie oznacza ograniczenia do jego specyficznych, lokalnych aspektów. To, co postrzegane jest jako lokalne i swoiste często działa w trwałej relacji z tym, co globalne. Dlatego proponujemy ujęcia problemowe, które polskich twórców i zjawiska charakterystyczne dla polskiego teatru umieszczą w szerszym kontekście.

WYDAWCA

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Instytut powołuje publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, poszerza perspektywy towarzyszącej mu refleksji naukowej, wspiera działalność badawczą i edukacyjną. Prowadzi największy wortal poświęcony w całości polskiemu teatrowi www.e-teatr.pl, tworzy Encyklopedię Teatru Polskiego łączącą elementy klasycznie uporządkowanego wydawnictwa naukowego i źródłowej platformy tematycznej – www.encyklopediateatru.pl. W Instytucie działa księgarnia teatralna PROSPERO www.prospero.e-teatr.pl. Od 1 stycznia 2014 roku dyrektorem Instytutu jest Dorota Buchwald, poprzednim szefem placówki od momentu jej powstania w 2003 roku, był Maciej Nowak.

W Instytucie Teatralnym znajduje się największe w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych jest olbrzymi zbiór artykułów prasowych, recenzji, zdjęć, programów teatralnych, afiszy, plakatów, dokumentów związanych z działalnością poszczególnych scen. Także teczki z wycinkami prasowymi dotyczącymi pracy poszczególnych artystów, edycji festiwali teatralnych i filmowych, szkół teatralnych, pism branżowych są dostępne w czytelni. Wiele zdigitalizowanych dokumentów udostępnianych jest w części wirtualnej archiwum na stronie www.e-teatr.pl.

Zespół Redakcyjny:

prof. dr hab. Dariusz Kosiński
dr Agata Adamiecka-Sitek,
Maria Klaman
Joanna Biernacka
Rada naukowa:
prof. Halina Filipowicz
prof. Richard Gough
prof. Paul Allain
prof. Elżbieta Matynia
prog. Ian Watson

Kontakt:

e-mail: redakcjaPTJ@instytut-teatralny.pl
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
NIP: 526-27-07-950

Instrukcje dla autorów

Regulamin

Autorki/autorzy zainteresowani publikacją w „Polish Theatre Journal", powinni przesłać do redakcji propozycję artykułu. Zgłoszenia nie muszą ograniczać się do tematów ogłaszanych w redakcyjnych Call for Papers.

Prace powinny być nadesłane pocztą elektroniczną na adres: redakcjaPTJ@instytut-teatralny.pl

Wszystkie nadesłane artykuły są wstępnie weryfikowane przez redakcję, a następnie przekazywane do dwóch recenzentów z prośbą o opinię. Szczegółowe zasady recenzowania znajdują się poniżej.

Autorzy, których teksty przejdą pozytywną recenzję, zobowiązani są do nadesłania do redakcji oświadczenia, które zawiera zgodę autora na opublikowanie tekstu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach i zaświadczenie o oryginalności złożonego artykułu.

Redakcja „Polish Theatre Journal" nie wypłaca honorariów autorskich.

Wersją podstawową półrocznika jest publikacja online, dostępna na licencji Creative Commons BY-SA, udostępniana w formacie pliku pdf.

Zapora ghostwriting

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja półrocznika PTJ wdrożyła procedury mające na celu przeciwdziałanie nierzetelnym praktykom naukowym jakimi są ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) oraz guest autorship (wskazanie jako autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

Redakcja PTJ zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia informacji o osobach (fizycznych oraz prawnych) przyczyniających się do powstania publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu – informacji kto jest autorem koncepcji, tez, metodologii itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Autor/autorzy publikacji zostają zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii.

Redakcja zdecydowanie uznaje praktyki takie jak ghostwriting oraz guest autorship za przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie nadużycia w tym względzie będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowy itp.).

Główną odpowiedzialność za przesłany artykuł ponosi Autor zgłaszający tekst do publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są przez nią dokumentowane.

Zasady recenzowania publikacji w „PTJ"

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu ds. Etyki w Nauce, przedstawionymi w broszurze MNiSW "Dobre Praktyki w Procedurach Recenzyjnych w Nauce"

„PTJ" stosuje procedurę recenzyjną double-blind review, co oznacza, że recenzenci nie znają autora nadesłanego tekstu i autor nie wie, kto recenzował jego pracę. Recenzentów do poszczególnych artykułów wyznacza redakcja „PTJ".

Recenzenci:
- są specjalistami w danej dziedzinie, której dotyczy nadesłana publikacja i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
- cieszą się nieposzlakowaną opinią naukowca;
- są zobowiązani do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu;
- są zobowiązani do niewykorzystywania zdobytej podczas procesu recenzyjnego wiedzy, przed publikacją artykułu;
- nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu przygotowania recenzji.

Formularz recenzyjny:

Recenzenci zobowiązani są wypełnić, udostępniony przez redakcje, formularz (dla wszystkich nadesłanych tekstów przewidziano jeden wzór formularza), w którym umieszczają swoją decyzję dotyczącą publikacji. Decyzje komisji składającej się z recenzentów i redakcji są następujące:

- Artykuł zostaje przyjęty do publikacji bez dalszych zmian.
- Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu przez autora niewielkich zmian, zaleconych przez recenzentów. Po wydaniu przez recenzenta takiej opinii redakcja odsyła tekst, wraz z załączonym formularzem, autorowi, który ma 7 dni na poprawienie artykułu i ponowne przesłanie go do redakcji. Za ostateczną decyzję dotyczącą publikacji odpowiada wówczas kolegium redakcyjne, które stwierdza, czy wprowadzono zasugerowane przez recenzenta poprawki. Autor może się odwołać od recenzji i przedstawić swoje stanowisko. Nieuwzględnienie zaleceń recenzentów, bez przedstawienia swojego stanowiska, jest jednoznaczne z odrzuceniem tekstu przez redakcję.
- Artykuł nie może zostać przyjęty do publikacji.

W tym przypadku autorzy dostają odpowiedź od redakcji z załączonym formularzem, zawierającym wszystkie uwagi recenzentów. Jeśli autor postanowi poprawić tekst i przesłać go ponownie do redakcji, wówczas będzie go obowiązywała ponowna procedura recenzyjna.

Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym numerze czasopisma, wówczas ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.

Tekst

Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętymi w „PTJ". PTJ posługuje się wytycznymi Modern Humanities Research Association (MHRA), które dostępne są na stronie: www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml

Autorzy powinni dostarczyć tekst w postaci zapisu elektronicznego z precyzyjnie zaznaczonym tytułem i nadtytułem tekstu, imionami i nazwiskami autorów oraz krótką notką biograficzno-zawodową (max. 3-4 zdaniową). Prosimy o dołączenie adresu do korespondencji oraz adresu mailowego. Do każdego tekstu w osobnym pliku należy przesłać tłumaczenie tytułu i abstrakt (streszczenie najważniejszych tez i obserwacji, max. 1200 znaków) oraz oświadczenie.

„PTJ" jest czasopismem adresowanym do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, ale także do odbiorców, którzy (przynajmniej formalnie) nie zajmują się czynnie nauką. Terminologia specjalistyczna powinna być tak podana lub wytłumaczona, aby była zrozumiała dla każdego czytelnika, nie zaś wyłącznie dla wąskiej grupy specjalistów. Należy unikać stosowania żargonu czy zwrotów niezrozumiałych i hermetycznych.

(-)
Polish Theatre Journal
1 stycznia 2016

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia