Program "Placówka" - nabór zgłoszeń

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

W czerwcu Instytut Teatralny ogłosił program "Placówka" - konkurs na projekt teatralny, którego celem jest umożliwienie artystom i grupom twórczym, posiadającym ograniczone możliwości długofalowej pracy, prowadzenie poszukiwań nad nowymi formami i językiem teatralnym.

Zgłoszenia do I etapu konkursu w formie eksplikacji tekstowej przyjmowane są do 30 września 2015 pod adresem sekretariat@instytut-teatralny.pl.

Program "Placówka" wspiera poszukiwania teatralne i powstawanie oryginalnych artystycznie i tematycznie przedstawień poprzez stworzenie finansowych i organizacyjnych możliwości pracy ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury Instytutu.

"Placówka" otwiera się na rozmaite odmiany współczesnej sztuki scenicznej, łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym. Preferowane są eksperymentalne propozycje artystyczne, opierające się na poszukiwaniach formalnych i podejmujące ważkie problemy. Zgłoszenia do programu nie są objęte żadnymi ograniczeniami formalnymi, tak wobec kandydatów, jak i zgłaszanych projektów. Aplikować mogą wszyscy: stowarzyszenia i organizacje artystyczne, nieformalne grupy twórcze, kolektywy artystyczne.

Projekty w formie eksplikacji tekstowych (istnieje możliwość ich wzbogacenia o materiały audio, wideo, prezentacje multimedialne), które zgłoszone zostaną do 30 września 2015, oceniać będzie specjalnie powołana Komisja. Do etapu drugiego zakwalifikowane zostaną minimum trzy propozycje. Decyzja, które z nich zostaną zrealizowane, zapadnie do końca listopada na podstawie rozmów Komisji z twórcami.

Szczegółowe informacje na temat warunków aplikowania znaleźć można w poniższym regulaminie.

REGULAMIN PROGRAMU "PLACÓWKA"

I. Zasady ramowe

1. Celem Programu jest wspieranie poszukiwań teatralnych poprzez stworzenie finansowych i organizacyjnych możliwości pracy nad nimi ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury Instytutu.

2. W ramach Programu wspierane będą wybrane projekty teatralne zgłaszane przez artystów lub grupy twórcze (dalej łącznie zwanych: "Twórcami") o różnorodnym statusie i charakterze działające na terenie Polski.

3. Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych.

4. Podstawowym kryterium akceptacji projektów jest ich zamysł artystyczny i waga podejmowanych problemów. Projekty powinny proponować oryginalne metody pracy, nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego.

5. Pod pojęciem "projekt teatralny" rozumiane są propozycje obejmujące wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp.

II. Procedura

6. Do Programu przyjmowane są projekty prac teatralnych w formie eksplikacji tekstowej, przy czym możliwe jest ich uzupełnienie o materiały wideo, audio, prezentacje multimedialne itp. Każda eksplikacja - poza opisem propozycji artystycznej - powinna zawierać informację na temat twórcy lub twórców odpowiedzialnych za realizację (wraz z informacją o dotychczasowym dorobku), przewidywanych współpracowników, proponowanego czasu trwania i miejsca realizacji, wstępnego kosztorysu oraz ewentualnych szczególnych wymagań organizacyjnych lub technicznych.

7. Nabór przebiega w dwóch etapach:

a) Etap 1: nadesłane na adres sekretariat@instytut-teatralny.pl eksplikacje są oceniane przez Komisję, w skład której wchodzi dyrekcja Instytutu Teatralnego oraz kierownicy działów programowych, minimum trzy projekty zostają zakwalifikowane do Etapu 2;

b) Etap 2: rozmowy Komisji z przedstawicielami zaproszonych grup twórczych; po ich zakończeniu Komisja wybiera grupę lub grupy zaproszone w danej edycji do współpracy.

8. Zaproszenie do Programu ogłaszane jest co roku w czerwcu; nabór aplikacji trwa do 30 września; wyniki Etapu 1 ogłaszane są do 15 października; Etap 2 odbywa się w pierwszej połowie listopada, a jego wyniki ogłaszane są do końca listopada.

9. Zasadniczo w każdej edycji Programu wybierany jest jeden projekt; w sytuacjach szczególnych możliwy jest wybór większej liczby projektów.

10. Instytut zastrzega sobie jednak także prawo do niewybrania w danej edycji Programu żadnej propozycji.

11. Wyłonionym w ramach Konkursu projektom Instytut zapewnia obsługę finansowo-organizacyjną w ramach rocznego budżetu "Placówki", który wynosi 100 tys. zł. brutto. Instytut zastrzega sobie prawo do podziału tej kwoty w sposób umożliwiający realizację wybranego projektu lub projektów.

12. Czas realizacji projektu zależny jest od jego wymagań i możliwości Instytutu, nie może jednak być dłuższy niż rok. Zrealizowane w ramach Konkursu projekty są prezentowane w siedzibie Instytutu w sposób uzgodniony z realizatorami.

13. Wszelkie kwestie związane ze szczegółowymi zasadami realizacji, a w szczególności z finansowaniem wybranego projektu zostaną ustalone w stosownej Umowie, z tym jednak zastrzeżeniem, że po jego zakończeniu Twórcom będzie przysługiwała pełnia autorskich praw majątkowych do projektu.

(-)
Materiały organizatra
17 lipca 2015

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia