Regulamin

13. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada": Rzeszów, 4-8 czerwca 2023 roku

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR FESTIWALU
Teatr „Maska" w Rzeszowie,
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
tel.: +48 17 862 57 17, e-mail: koordynator@teatrmaska.pl

Dyrektorem Festiwalu jest Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych Teatru „Maska" w Rzeszowie.

Festiwal jest finansowany ze środków Gminy Miasto Rzeszów oraz środków pozyskanych na ten cel z grantów.

2. TERMIN
13. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada" odbędzie się w Rzeszowie od 4 do 8 czerwca 2023 roku. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń kulturalnych termin Festiwalu może ulec zmianie.

3. IDEA I CELE FESTIWALU
1) Zasadnicze cele Festiwalu, to:
prezentacja najciekawszych spektakli, będących wynikiem twórczych poszukiwań w sferze teatru lalek, szeroko pojętej ożywionej formy i sztuki animacji oraz wpisujących się w tematykę Festiwalu: OSWAJANIE, również szeroko rozumianą jako oswajanie strachu i trudnych emocji, oswajanie się z własną tożsamością, oswajanie zwierząt, oswajanie/poznawanie tego, co nieznane, prezentacja nowych nurtów w teatrze dla dzieci i młodzieży, stworzenie miejsca wymiany idei, doświadczeń i poglądów dotyczących teatru ożywionej formy pomiędzy twórcami i publicznością, promocja Teatru „Maska" w środowisku teatralnym.

2) „Maskarada" 2023 będzie miała formę spotkania/przeglądu spektakli. Nie będzie konkursem.
3) Do programu Festiwalu zakwalifikowane zostaną wyłącznie przedstawienia dla dzieci lub młodzieży.
4) Podczas Festiwalu zostaną zaprezentowane również spektakle Organizatora, powiązane z tematyką Festiwalu. Podczas Festiwalu zostaną zaprezentowane również spektakle Organizatora, powiązane z tematem 13. edycji. Prosimy o niezgłaszanie na Festiwal tytułów, które znajdują się w repertuarze Teatru „Maska" (www.teatrmaska.pl – zakładka SPEKTAKLE).
5) W programie „Maskarady" znajdą się także warsztaty, interaktywna wystawa lalek, parada uliczna, akcja społeczna organizowana ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Kundelek" w Rzeszowie itp.

4. KWALIFIKACJA
Festiwal jest wydarzeniem, w którym mogą uczestniczyć teatry zawodowe – instytucjonalne i nieinstytucjonalne, oraz studenci wyższych szkół teatralnych.
Teatry zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu zobowiązane są do nadesłania na adres koordynator@teatrmaska.pl zgłoszenia zawierającego:
link do nagrania całości zgłaszanego spektaklu, wypełnioną Kartę Zgłoszenia (oddzielnie dla każdego zgłaszanego spektaklu), informacje o spektaklu (materiały promocyjne, opis, recenzje itp.) i teatrze, minimum 5 fotografii w jakości do druku (prosimy o podanie imienia i nazwiska fotografa), szczegółowy rider techniczny, listę hotelową.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 stycznia 2023 r.

Kwalifikacja spektakli festiwalowych odbywa się na podstawie przesłanych przez zespoły materiałów. O wstępnych wynikach kwalifikacji teatry zostaną poinformowane do 28 lutego 2023 roku. Termin ostatecznego potwierdzenia, które spektakle wejdą do programu Festiwalu, zależny jest od terminu, w jakim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi informacje o dofinasowaniu projektów zgłoszonych do programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

5. JURORZY FESTIWALU – DZIECI I MŁODZIEŻ.
Festiwal ma charakter niekonkursowy. Nie będą przyznawane nagrody finansowe. Zostanie natomiast powołane Jury Dziecięco-Młodzieżowe, które będzie głosem widzów, głównych odbiorców Festiwalu: dzieci i młodzieży. Przyzna ono honorowe nagrody najlepszym, ich zdaniem, spektaklom.

7. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
Noclegi na czas czynnego uczestnictwa w Festiwalu, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) na czas trwania Festiwalu, honorarium za spektakl ustalane indywidualnie z zakwalifikowanym zespołem, pomoc techniczną i niezbędne warunki do prezentacji przedstawienia, materiały promocyjne.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Festiwalu określa umowa.

8. OBOWIĄZKI TEATRÓW
Przyjęcie zaproszenia do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na:
bezpłatne udostępnienie i wykorzystanie nadesłanych materiałów (zdjęć, fragmentów nagrań wideo – do 3 minut) w celach promocyjnych, bezpłatne wykonanie zdjęć podczas przedstawienia oraz rejestrację fragmentów spektaklu przez organizatora lub osoby przez niego upoważnione w celach dokumentacyjnych i promujących Festiwal, bezpłatną rejestrację fragmentów spektaklu przez stacje telewizyjne oraz telewizje internetowe, jak również bezpłatną emisję – w celach promocyjnych i reklamowych – fragmentów widowiska (do 3 minut), uregulowanie we własnym zakresie wszystkich należności finansowych z tytułu praw autorskich, uzyskanie na własny koszt wszelkich zgód osób biorących udział w zgłaszanym przedstawieniu na wykorzystanie wizerunku na potrzeby prezentacji spektaklu podczas Festiwalu oraz promocji i dokumentacji Festiwalu.

Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest wyrazem akceptacji Regulaminu i warunków udziału w Festiwalu.

9. RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr „Maska" w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie pod adresem administratora danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia na 13. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada", w tym niezbędnego kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B – przetwarzanie niezbędne do celów realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2017 r.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in. ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa przyjęcia zgłoszenia.
W związku z przetwarzaniem przez Teatr „Maska" w Rzeszowie Państwa danych, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust, 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-0193 Warszawa),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym z takich przypadków zostaniecie Państwo poinformowani.

Anna Kulpa
Materiał organizatora
4 stycznia 2023

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia