Regulamin

1. Konkurs na Miniaturę Teatralną

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogłasza I Konkurs na Miniaturę Teatralną skierowany do młodzieży pomiędzy 15, a 19 rokiem życia.

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży twórczością dramatopisarską,
inspirowanie postaw kreacyjnych i refleksyjnych, zachęcenie młodych ludzi do osobistych wypowiedzi o rzeczywistości, o środowisku, w którym żyją. Napięcia i niepokoje okresu dojrzewania powstające w relacji ja - świat, ja – inni ludzie powinny przybrać skondensowaną formę dramatyczną.
Tematyka prac jest dowolna, a organizatorzy liczą na pozyskanie interesujących form scenicznych będących głosem pokolenia młodych ludzi.

3. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby w wieku 15-19 lat.

4. Oczekiwana objętość miniatury dramatycznej to 7 – 11 stron formatu A-4.

5. Konkurs ma charakter otwarty.

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nie realizowane publicznie.

7. Teksty w formie maszynopisów (czcionka 12 Times New Roman bez dodatkowych formatowań) w czterech identycznych egzemplarzach oraz płytę CD z wersją elektroniczną (w formacie DOC lub ODT) należy przesłać do 18 marca 2013 na adres:

CENTRUM SZTUKI DZIECKA
w  Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

z dopiskiem „Konkurs na miniaturę teatralną"

8. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona zamknięta koperta, opatrzona tym samym godłem oraz dopiskiem
określającym wiek autora [15-17 lub 18-19] zawierająca:

a) powtórzone godło,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora, adres e-mail
c) podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą, że utwór jest jego osobistym dziełem, oraz że jego prawa autorskie nie są niczym ograniczone,
d) krótką notę biograficzną (datę urodzenia, rodzaj szkoły, w której autor się uczy, ewentualnie miejsce pracy, związki z teatrem, zainteresowania oraz zwięzłe wyjaśnienie motywów twórczości).

9. Autor może zgłosić dwa utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

10.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 17 czerwca 2013 roku.

11.  Jury – Lidia Amejko, Malina Prześluga, Robert Jarosz, Tadeusz Pajdała i Zbigniew Rudziński - przyzna nagrody i wyróżnienia honorowe (w postaci pamiątkowych grafik) w dwóch kategoriach wiekowych: 15-17 i 18-19 lat.

12.  Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich sztuk. Przewidujemy publikację wybranych prac przed końcem roku 2015 w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży, ich publiczną prezentację w ramach Sceny Czytanej oraz w postaci slamów dramaturgicznych. Wybrani autorzy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach dramatopisarskich.

13.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz do ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres trzech lat licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.

14.  Konkurs prowadzi Zbigniew Rudziński.
Informacje: tel.0-61 646 44 75, 0-61 646 53 01,
fax 0-61 646 44 72
e-mail: zrudzinski@csdpoznan.pl
www.csdpoznan.pl
www.nowesztuki.pl

(-)
Centrum Sztuki Dziecka
16 stycznia 2013

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia