Regulamin

Metafory Rzeczywistości 2014

Poznań, 21 marca 2014 roku
Metafory Rzeczywistości 2014
VII konkurs poświęcony polskiej dramaturgii współczesnej

§ 1
Przedmiot konkursu

Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem, ogłasza siódmą edycję konkursu na polski dramat współczesny Metafory Rzeczywistości 2014

§ 2
Przebieg konkursu

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dołączenie – własnoręcznie podpisanego przez autora – oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Jury zakwalifikuje trzy prace do finału konkursu w terminie do 31 lipca 2014 roku.
Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora (www.teatr-polski.pl) oraz stronie internetowej projektu (www.metafory-rzeczywistosci.pl), a także podane do wiadomości wskazanym autorom indywidualnie.
Autorzy dramatów zakwalifikowanych do finału konkursu wezmą udział w próbach (wraz z reżyserami i aktorami) mających na celu adaptację ich tekstów do warunków sceny, wraz z reżyserami i aktorami Teatru Polskiego w Poznaniu. Próby odbędą się w dniach 1–7 września 2014.
Wyróżnione dramaty zostaną pokazane w formie czytań scenicznych 6 i 7 września 2014 w Teatrze Polskim w Poznaniu.
Zaprezentowane dramaty poddane zostaną ocenie jurorów, publiczności oraz dziennikarzy.
Finał konkursu odbędzie się 7 września 2014 roku.

§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs ma charakter otwarty.
Do konkursu można zgłosić dramaty, które:
- nie były uprzednio wystawiane;
- nie były publikowane w formie drukowanej do dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu, o którym mowa w §2 ust. 3.
Do konkursu dopuszcza się dramaty, które:
- zostały zrealizowane w formie czytań scenicznych;
- były publikowane w internecie.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość dramatów.

§ 4
Zgłoszenia konkursowe

Prace przesyłać należy wyłącznie drogą pocztową na adres: Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań.
Na kopercie wprowadzić należy adnotację: Metafory Rzeczywistości 2014.
Na kopercie nie należy wprowadzać nazwiska autora. W przypadku nadawania przesyłki listem poleconym na kopercie należy umieścić nazwisko inne niż nazwisko autora.
Zgłoszenia konkursowe przesyłać należy w dwóch egzemplarzach, wydrukowane i spięte w osobnych skoroszytach. Na stronie tytułowej każdego egzemplarza należy umieścić tytuł oraz godło.
Do zgłoszenia dołączyć należy wersję elektroniczną dramatu zapisaną na nośniku elektronicznym w trzech formatach: TXT, DOC (lub ODT) oraz PDF. Załączone pliki powinny być nazwane wg wzoru: „zzz – godło xxx", gdzie „zzz" to tytuł, a „xxx" to godło.
Prace przesyłać należy wyłącznie pod godłem. Godłem może być wyraz składający się z liter i/lub liczb.
Do zgłoszenia konkursowego dołączyć należy osobną, oznaczoną godłem oraz tytułem zamkniętą kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz oświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 2.
Godło autora oraz tytuł dramatu należy zamieścić: na kopercie z danymi autora, na każdym z dwóch egzemplarzy zgłaszanego dramatu oraz na okładce/etykiecie nośnika zawierającego elektroniczną wersję tekstu.
Dramaty opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację autora w sposób inny niż poprzez rozkodowanie godła nie będą uwzględniane w konkursie. Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opatrzone odrębnym godłem.
W przypadku nadesłania prac o takim samym godle i/lub tytule Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczenia tekstów w celu ich rozróżnienia.

§ 5
Ocena wstępna dramatów

Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury, w którego skład wchodzą:
- prof. dr hab. Przemysław Czapliński - literaturoznawca,
- Łukasz Drewniak – krytyk teatralny,
- Paweł Szkotak – Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu.
Decyzja jury o zakwalifikowaniu dramatów do kolejnego etapu postępowania konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6
Sceniczna adaptacja dramatów

Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo wyróżnionych przez jury autorów w próbach, o których mowa w §2 ust. 5.
Organizator pokrywa koszty noclegu oraz przejazdu finalistów do Poznania z dowolnej miejscowości w Polsce drugą klasą PKP.
Rezygnacja z udziału w etapie konkursu określonym w paragrafie niniejszym jest równoznaczna z wycofaniem zgłoszenia konkursowego i utratą prawa do uzyskania nagrody.

§ 7
Nagrody

W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: nagroda główna, nagroda dziennikarzy oraz nagroda publiczności.
Nagrodę główną stanowi kwota 25 000 zł.
Wysokość nagrody dziennikarzy ustalono na kwotę 5 000 zł.
Wysokość nagrody publiczności ustalono na kwotę 5 000 zł.

§ 8
Zasady przyznawania nagród

Nagrodę główną przyznaje jury w pełnym składzie.
Nagrodę dziennikarzy przyznają akredytowani przedstawiciele mediów.
Nagrodę publiczności przyznają widzowie głosując w formie anonimowej ankiety. Nagroda przyznana zostanie autorowi, którego dramat uzyska najwyższą liczbę głosów. Wątpliwości w przedmiocie przebiegu głosowania rozstrzyga jury.
Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do odmiennego ich podziału wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 9
Postanowienia szczegółowe

Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne ze zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu pierwszeństwo wystawienia tekstu w okresie roku od dnia przyznania nagrody pieniężnej.
Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu wyłączność wystawiania tekstu w okresie 2 lat od dnia premiery z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego.
Zgłoszenia konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba, która zgłosiła dramat do konkursu, zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że wyraża on zgodę na nieodpłatne wystawienie dramatów w formie czytań scenicznych na potrzeby postępowania konkursowego.
W przypadku wystawienia dramatu zakwalifikowanego do finału w innej instytucji, autor zobowiązuje się do zapewnienia w materiałach promocyjnych (takich jak afisze, programy, strona internetowa itp.) umieszczenia następującej informacji: imię nazwisko autor dramatu tytuł był finalistą Konkursu Dramaturgicznego „METAFORY RZECZYWISTOŚCI 2014" organizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu.
Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
Wszelkie pytania kierować prosimy na adres e-mail: konkurs@teatr-polski.pl

(-)
Materiał organizatora
13 marca 2014

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia