Regulamin projektu

8. Obserwatorium Artystyczne Entrée w Chorzowie.

Regulamin projektu Entrée 8 (kwiecień 2017)

Cele konkursu

§ 1

Celem projektu jest:

 promocja kultury teatralnej;
 promowanie i wspieranie młodych twórców teatru i sztuk performatywnych poprzez prezentację ich twórczości;
 prowadzenie obserwacji środowiska twórców niezależnych i dokumentacja ich działań;
 wspieranie profesjonalnego rozwoju najbardziej obiecujących twórców oferujących oryginalne propozycje artystyczne;
 dostarczanie bodźców i warunków do tworzenia dynamicznych środowisk artystycznych.

Założenia organizacyjne
§2

1. Organizatorem i koordynatorem projektu jest Teatr Rozrywki w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem.
2. Projekt odbywa się na Małej Scenie Teatru Rozrywki w Chorzowie.
3. Projekt skierowany jest do osób działających w obszarze teatru pozainstytucjonalnego, nieformalnych grup teatralnych, indywidualnych twórców itp.
4. Projekt daje pole do prezentacji i obserwacji najciekawszych wydarzeń na niezależnej scenie i w obszarze działalności teatralnej.
5. Projekt jest finansowany ze środków Teatru Rozrywki oraz współfinansowany przez samorząd terytorialny.

Zasady uczestnictwa w projekcie
§3

1. W projekcie mogą uczestniczyć:
 osoby które ukończyły 18 lat - w przypadku niepełnoletności wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców/opiekunów na uczestnictwo w projekcie,
 osoby gotowe podjąć pracę twórczą w okresie od grudnia 2017 roku do maja 2018 roku, której celem będzie stworzenie nowego spektaklu, z uwzględnieniem premiery w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
2. Do projektu można zgłaszać formy teatralne i performatywne, takie jak:
spektakl teatralny, performance, teatr tańca, happening, spektakl muzyczny itp.
3. W projekcie mogą uczestniczyć twórcy spełniający powyższe wymagania z terenu całego kraju.

Zgłoszenie do projektu
§4

1. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez nadesłanie kompletu dokumentów i załączników w odpowiednio dobrej jakości.
2. Wymagane dokumenty i załączniki:

 poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, (formularz jest dostępny na stronie internetowej Teatru Rozrywki);
 2 zdjęcia ze spektaklu wyłącznie w wersji elektronicznej, wraz z nazwiskiem ich autora;
 nagranie spektaklu w dobrej jakości, które należy zamieścić w serwisie typu youtube i przesłać link na adres: entree.teatr@gmail.com;
 biogramy twórców spektaklu (w formie elektronicznej, np. plik programu Word);
 opis spektaklu (w formie elektronicznej, np. plik programu Word);
 rider techniczny, ze szczegółowym opisem warunków technicznych, wymagań dotyczących sposobu oświetlenia, sposobu odtwarzania muzyki itp. Należy zapoznać się z danymi technicznymi Małej Sceny, zamieszczonymi na stronie internetowej Teatru Rozrywki;
 opis planów, związanych z realizacją nagrody projektu Entrée – kilka zdań o pomyśle na spektakl (w formie elektronicznej, np. plik programu Word);
 oryginał zgody rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.

3. Materiały wymienione w §4 powinny być nadesłane do dnia 10 LIPCA 2017 roku, na adres:

Obserwatorium Artystyczne Entrée 8 Link do filmu z nagraniem spektaklu
Teatr Rozrywki oraz załączniki w formie elektronicznej:
ul. Konopnickiej 1 entree.teatr@gmail.com
41-500 Chorzów

4. O zakwalifikowaniu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Formularze nadesłane po terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Ocena spektakli
§5

1. Nadesłane propozycje oraz prezentacje finałowe zostaną wybrane i ocenione przez interdyscyplinarne Jury na podstawie następujących kryteriów:
 oryginalności,
 konsekwencji estetycznej i koncepcyjnej,
 dojrzałości warsztatowej i spójności koncepcji (umiejętność uzasadnienia rozwiązań artystycznych i formalnych),
 będą też brane pod uwagę sprecyzowane w formularzu zgłoszeniowym plany, związane z działalnością artystyczną.
2. Lista Finalistów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Teatru Rozrywki i facebooku, do dnia 11 WRZEŚNIA 2017 roku.
3. Skład Jury powołanego przez Organizatora podany zostanie na stronie internetowej Teatru Rozrywki.

Etapy i rozstrzygnięcie
§6

1. W pierwszym etapie projektu Jury będzie przeglądać i oceniać nadesłane zgłoszenia, spośród których zostanie wybranych maksymalnie pięciu Finalistów.
2. Drugim etapem są prezentacje wybranych przez Jury Finalistów w przeglądzie finałowym.
3. Prezentacje finałowe będą odbywały się w miesiącach PAŹDZIERNIK /LISTOPAD /GRUDZIEŃ 2017 roku na Małej Scenie Teatru Rozrywki.
4. Dokładny harmonogram występów finałowych zostanie podany do dnia 25 WRZEŚNIA 2017 roku na stronie internetowej Teatru Rozrywki i facebooku .
5. Prezentacje obejmować będą występ oraz rozmowę z publicznością, po zakończeniu spektaklu.
6. Trzeci etap to wyłonienie zwycięzcy.
7. Jury może wyznaczyć również wyróżnienie lub nagrodę drugiego stopnia.
8. Ogłoszenie zwycięzcy: do 30 GRUDNIA 2017 roku na stronie internetowej Teatru Rozrywki i facebooku.
9. Harmonogram i daty występów ustalają Organizatorzy w porozumieniu z uczestnikami. Brak gotowości do prezentacji w proponowanych terminach spowoduje wyeliminowanie spektaklu z konkursu.

Nagrody
§7

1. Nagrodą dla wszystkich finalistów jest wystawienie, podczas przeglądu finałowego, spektaklu wybranego w etapie preselekcji oraz 500 zł dla producenta spektaklu.
2. Nagrody główne w projekcie to półroczna rezydencja na Małej Scenie Teatru Rozrywki połączona z produkcją NOWEGO SPEKTAKLU, którego premiera odbędzie się w 2018 roku, w czasie trwania rezydencji oraz kwota 1.000 zł dla producenta spektaklu.
3. Warunki i termin odbioru nagród określone zostaną w umowie pomiędzy Laureatami i Teatrem Rozrywki.
4. Nagroda główna obejmuje:
 1.000,00 zł
 pracę na profesjonalnej scenie,
 konsultacje artystyczne,
 obsługę techniczną,
 produkcję środków niezbędnych do realizacji spektaklu,
 promocję,
 prezentację premierową,
 jedną prezentację popremierową,
 nagroda nie uwzględnia żadnych innych kosztów.
5. Spektakl Laureatów powstanie w wyniku współpracy Laureatów i Teatru Rozrywki, według przedstawionych przez Laureatów scenariusza i koncepcji.
6. Oprócz premiery przewidziany jest również jeden pokaz popremierowy. W zależności od powodzenia spektaklu Organizatorzy mogą zaproponować Laureatom zwiększenie liczby prezentacji.
7. Spektakl Laureatów powstały w ramach projektu w momencie zakończenia współpracy z Organizatorami może być prezentowany na innych scenach, jednakże we wszelkich materiałach związanych z prezentacją poza Teatrem Rozrywki musi się znaleźć informacja dotycząca producentów spektaklu, ich logotypy oraz logo projektu „Entrée". Laureaci zobowiązują się również do przekazywania Organizatorowi dokumentacji w postaci materiałów reklamowych z występów poza Teatrem Rozrywki.
8. Spektakl Laureatów powstały w ramach nagrody w momencie zakończenia rezydencji staje się własnością Laureatów. Natomiast elementy materialne, takie jak dekoracje, kostiumy, rekwizyty oraz wszelkie sprzęty niezbędne do jego wystawienia pozostają własnością Teatru, który może je wypożyczyć w razie występów poza siedzibą.
9. Teatr może wyznaczyć wyróżnienie lub nagrodę drugiego stopnia – nagrody te nie mają charakteru stałego.

Przegląd finałowy
§8

1. Finaliści Entrée wystąpią w przeglądzie finałowym według ustalonego harmonogramu.
2. Przegląd odbędzie się w miesiącach PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017 r.
3. Harmonogram występów będzie ustalany w porozumieniu z Finalistami. Organizator zaproponuje terminy, które będą przydzielane na podstawie wskazań Finalistów, ale na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy".
4. Minimum 7 dni przed występem w przeglądzie finałowym należy potwierdzić wszystkie wymagania zgłoszone w riderze technicznym, niezbędne do wystawienia spektaklu.
5. Teatr przewiduje dla Finalistów czas na próbę i ustawienia techniczne w dniu pokazu spektaklu, według ustalonego harmonogramu.
6. Teatr zapewnia obsługę próby i spektaklu oraz wcześniej zgłoszony w zapotrzebowaniu sprzęt.
7. Po prezentacji Finaliści wezmą udział w rozmowie z publicznością i innymi twórcami, którzy zechcą się włączyć do dyskusji.

Dodatkowe informacje
§9

1. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji, w tym zdjęć i nagrań otrzymanych od wykonawców w celu promocji projektu.
3. Nadesłanie materiałów jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody uczestnika na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone wykorzystywanie ich w działaniach związanych z realizacją i promocją projektu, na polach eksploatacji określonych w Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu do i z Chorzowa ani żadnych innych kosztów związanych z prezentacją zgłaszanych spektakli.
5. W przypadku grup spoza Województwa Śląskiego Organizator może zaoferować miejsca noclegowe w Domu Aktora Teatru Rozrywki po zgłoszeniu zapotrzebowania minimum miesiąc przed datą przyjazdu artysty do Chorzowa.
6. W przypadku konieczności korzystania z parkingu teatralnego, należy odpowiednio wcześnie zgłosić zapotrzebowanie na miejsce parkingowe, z podaniem numeru rejestracyjnego i marki parkowanego pojazdu.
7. Organizator nie gwarantuje możliwości wykorzystania sprzętu, elementów scenograficznych itp. o ile nie zostały one zgłoszone w riderze technicznym lub opisie wymagań technicznych wymienionych w §4.
8. W razie, gdy wymagania techniczne, określone w riderze będą odbiegały od możliwości technicznych Teatru, Organizator ma prawo zaproponować inne rozwiązanie, lub odmówić prezentacji.
9. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania klauzuli
o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu, zawartej w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką podpisać muszą rodzice/opiekunowie. Formularze nie podpisane powodują automatyczne odrzucenie zgłoszenia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania a także zmiany wszelkich terminów – prób, występów, zgodnie z możliwościami repertuarowymi.
11. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonanie dokumentacji zdjęciowej podczas prób i występów w Teatrze Rozrywki, oraz wykorzystanie ich w celach promocyjnych bez ograniczeń i nieodpłatnie, na polach eksploatacji określonych w Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści i materiały wykorzystywane w zgłoszonych do konkursu spektaklach. Obowiązki wynikające z ich wykorzystania ponoszą twórcy spektaklu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
14. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Finaliści zobowiązani są do przestrzegania zasad organizacji pracy artystycznej w Teatrze, a także przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

(-)
Materiał organizatora
26 maja 2017

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...