Regulamin "Złotych Masek" województwa śląskiego

Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY TEATRALNEJ „ZŁOTE MASKI" W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

§ 1

1. Nagroda teatralna „Złote Maski", zwana dalej „Złote Maski", przyznawana jest corocznie za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.
2. Ocenie podlegają spektakle premierowe zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody.
3. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w marcu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

§ 2

1. „Złote Maski" przyznawane są w następujących kategoriach:
1) przedstawienie roku - nagroda dla instytucji,
2) spektakl dla młodych widzów - nagroda dla instytucji,
3) aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych,
4) aktorstwo za rolę męską w spektaklach dramatycznych,
5) aktorstwo za rolę w teatrach lalkowych,
6) aktorstwo za rolę wokalno – aktorską,
7) reżyseria,
8) scenografia,
9) nagroda specjalna.
2. Nagroda specjalna honoruje wydarzenie nie ujęte w kategoriach wymienionych w § 1.
3. Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej „Zarządem Województwa", może zmienić kategorie regulaminowe.
4. Zgłoszenia premier, podlegających ocenie, dokonują podmioty produkujące spektakle w terminie do 31 grudnia roku premiery. Zgłoszenia mogą być także składane przez członków komisji, o której mowa w § 4.

§ 3

1. Liczbę i wysokość nagród ustala corocznie Zarząd Województwa.
2. „Złote Maski" w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 są honorowe.
3. „Złote Maski" w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – 9 mają charakter pieniężny.
4. Laureaci nagród honorowych otrzymują statuetki; pozostali laureaci otrzymują statuetki oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe.
5. Nagrody pieniężne lub rzeczowe mogą być fundowane przez media działające w województwie śląskim.

§ 4

Zarząd Województwa Śląskiego proponuje wybranym mediom współuczestnictwo w przyznawaniu nagrody, polegające na: ufundowaniu nagrody, wydelegowaniu przedstawiciela(i) do składu komisji oceniającej spektakle, a także na popularyzacji dorobku nominowanych i laureatów „Złotych Masek" oraz zawiera z nimi w tej sprawie stosowne porozumienie.

§ 5

1. Spektakle, o których mowa w § 1 pkt 2, oceniane są przez komisję złożoną z przedstawicieli fundatorów.
2. Zarząd Województwa powołuje do komisji swoich przedstawicieli, w tym przewodniczącego komisji.
3. Tryb pracy komisji:
- do końca roku poprzedzającego wręczanie „Złotych Masek" przedstawiciele komisji zapoznają się ze spektaklami, o których mowa w § 1 pkt 2,
- w styczniu komisja dokonuje preselekcji: typuje spektakle do oceny przez całą komisję,
- w marcu komisja nominuje do trzech kandydatów do „Złotych Masek" w każdej kategorii regulaminowej, a następnie wyłania jednego kandydata do nagrody w każdej z tych kategorii,
- w przypadku braku nominowanych do nagrody w danej kategorii, komisja proponuje równorzędną nagrodę w innej kategorii regulaminowej,
- kandydaci wyłaniani są zwykłą większością głosów.
4. Członek komisji, który jest współtwórcą premiery podlegającej ocenie nie bierze udziału w posiedzeniu komisji.
5. Przedstawiciele fundatorów ustalają drogą losowania kategorię nagrody, którą fundują.
6. Propozycje komisji przedkłada się Zarządowi Województwa.
7. Do publicznej wiadomości podaje się nominowanych w poszczególnych kategoriach po akceptacji nominacji przez Zarząd Województwa. Laureatów „Złotych Masek" podaje się do publicznej wiadomości na uroczystości wręczenia nagród.

§ 6

Obsługę organizacyjną „Złotych Masek" zapewnia Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

(-)
Materiał organizatora
8 grudnia 2018

Książka tygodnia

W trzech zdaniach. Notatki z lat 2018-2019
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski

Trailer tygodnia

„Viva La Mamma" - reż....
Roberto Skolmowski