Taneczne zmagania

7. edycja Międzynarodowego Konkursu Baletowego "Złote Pointy"

Ab­sol­wen­ci pol­skich i za­gra­nicz­nych szkół ba­le­to­wych roz­po­czę­li w Szcze­ci­nie zma­ga­nia o Grand Prix 7. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Ba­le­to­wego Złote Po­in­ty 2014. W kon­kur­sie star­tu­je 19 uczest­ni­ków, z czego sze­ścio­ro z za­gra­ni­cy. Pierw­sze­go dnia wal­czą w ka­te­go­rii tańca kla­sycz­ne­go.

Jak pod­kre­ślił dy­rek­tor szcze­ciń­skiej opery Jacek Je­kiel, Złote Po­in­ty to je­dy­ny tego typu kon­kurs w Pol­sce. - My­śli­my, by nadać mu więk­szą rangę np. na­wią­zu­jąc współ­pra­cę z pań­stwa­mi Morza Bał­tyc­kie­go - dodał. W Szcze­ci­nie re­pre­zen­to­wa­ne są szko­ły ba­le­to­we z War­sza­wy, Po­zna­nia, Gdań­ska, Łodzi, By­to­mia, Bu­da­pesz­tu, Pragi i Lwowa.

Po raz 21. bę­dzie przy­zna­ny w Szcze­ci­nie tytuł Naj­lep­sze­go Ab­sol­wen­ta Szkół Ba­le­to­wych w Pol­sce dla mło­dych adep­tów sztu­ki ba­le­to­wej, któ­rzy wcho­dzą w życie za­wo­do­we.

Uczest­ni­ków kon­kur­su oce­nia w tańcu kla­sycz­nym i współ­cze­snym mię­dzy­na­ro­do­we jury, skła­da­ją­ce się z tan­ce­rzy i pe­da­go­gów, m.in.: dy­rek­to­ra Arts Bal­let The­atre of Flo­ri­da Vla­di­mi­ra Is­sa­eva, Rosy Olim­pii Es­trel­la - tan­cer­ki i cho­re­ograf z Hisz­pa­nii. Jury prze­wod­ni­czy pri­ma­ba­le­ri­na z Te­atru Wiel­kie­go-Ope­ry Na­ro­do­wej w War­sza­wie, Ewa Gło­wac­ka.

Ka­pi­tu­ła Fun­da­cji Balet wy­ty­pu­je kil­ko­ro spo­śród 10 uczest­ni­ków - uczniów pol­skich szkół ba­le­to­wych, któ­rym przy­zna rocz­ne sty­pen­dia. - Do Szcze­ci­na przy­jeż­dża naj­zdol­niej­sza mło­dzież z Pol­ski i za­gra­ni­cy, więc nic dziw­ne­go, że lau­re­aci kon­kur­su i sty­pen­dy­ści Fun­da­cji od­no­szą potem suk­ce­sy na sce­nach świa­to­wych - mó­wi­ła dzien­ni­ka­rzom Ewa Gło­wac­ka.

Zwy­cięz­cy kon­kur­su wy­stą­pią w pią­tek pod­czas fi­na­ło­wej Gali Gwiazd Ba­le­tu; za­pre­zen­tu­ją się też ab­sol­wen­ci War­szaw­skiej Szko­ły Ba­le­to­wej. W du­ecie za­tań­czą gwiaz­dy ba­le­tu: Mek­sy­kan­ka Jen­ni­fer Ri­ve­ra Lara oraz Mar­cin Kra­jew­ski.

Lau­re­aci z po­przed­nich lat wy­stę­pu­ją na de­skach wielu wiel­kich scen świa­ta, m.in. w Ko­pen­ha­dze, Lo­zan­nie, Hel­sin­kach, Ber­li­nie.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi Kon­kur­su są szcze­ciń­skie Fun­da­cja Balet i Opera na Zamku, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi Cen­trum Edu­ka­cji Ar­ty­stycz­nej i Ogól­no­kształ­cą­ca Szko­ła Ba­le­to­wa w War­sza­wie.

(-)
Materiał Organizatora
10 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...