Teatr Na Woli na Radzie Warszawy

dyskusja ws. kontraktu

Na wczorajszej Radzie Warszawy (15 lipca 2010 roku) po wysłuchaniu stanowiska dyrektora Biura Kultury na temat powołania na stanowisko dyrektora Teatru Kwadrat Andrzeja Nejmana, który uzyskał aprobatę zespołu teatru i środowisk artystycznych, radny Bartosz Dominiak zapytał, dlaczego Biuro Kultury nie bierze pod uwagę stanowiska zespołu Teatru Na Woli i środowisk artystycznych domagających się przedłużenia kontraktu Maciejowi Kowalewskiemu lub przeprowadzenia konkursu na dyrektora Teatru

Podkreślił też, że powołanie na stanowisko dyrektora zrozumiałe jest w przypadkach szczególnych, jakim bez wątpienia była sytuacja Teatru Kwadrat (dymisja dyrektora Karwańskiego i utrata siedziby teatru) natomiast niezrozumiałe jest w przypadku teatrów, które nie znajdują się w sytuacji szczególnej, jak Teatr Na Woli. Radny Adam Cieciura zgłosił stanowisko grupy radnych, aby do porządku wczorajszych obrad dopisać wniosek o głosowanie nad stanowiskiem Rady Warszawy wobec powołania dyrektora w Teatrze Na Woli i nieprzeprowadzeniu konkursu.

Wniosek miał mieć następujące brzmienie:

Rada m.st. Warszawy - po wysłuchaniu informacji Prezydenta m.st. Warszawy na temat bieżącej sytuacji Teatru na Woli oraz po dwukrotnym zajmowaniu się tym tematem przez Komisję Kultury i Promocji Miasta - stoi na stanowisku, iż niezbędne jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru na Woli, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z tym zwracamy się z apelem do Prezydenta m.st. Warszawy o wycofanie się z podjętych już działań oraz niezwłoczne zorganizowanie konkursu na dyrektora Teatru na Woli.

Uzasadnienie do Stanowisko Rady m.st. Warszawy

w sprawie obsady stanowiska Dyrektora Teatru na Woli

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dyrektora instytucji kultury można powołać:

a) w drodze konkursu lub

b) poprzez powołanie bez przeprowadzania konkursu - za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W związku z upływem kadencji obecnego dyrektora Teatru na Woli z końcem sierpnia br. władze miasta podjęły decyzję o powołaniu nowego dyrektora bez konkursu. Wywołało to liczne kontrowersje środowiska artystycznego, w tym artystów związanych z Teatrem na Woli.

Należy podkreślić, że władze miasta nie wystąpiły - co przewiduje ww. ustawa- z wnioskiem do związków zawodowych działających w Teatrze na Woli o zaopiniowanie kandydatury nowego dyrektora. Natomiast Związek Artystów Scen Polskich odmówił wydania opinii w tej sprawie, gdyż stoi na stanowisku, iż dyrektorzy teatrów powinni być powoływani w drodze konkursu.

12 radnych głosowało za dopisaniem tego punktu do porządku obrad wczorajszej sesji Rady Warszawy, 17 było przeciw. Prawdopodobnie wniosek ten zostanie dopisany do porządku obrad sierpniowej sesji Rady, jako że wczorajsza była ostatnią sesją roboczą przed wakacjami.

(-)
Materiały nadesłane
17 lipca 2010

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia