W olsztyńskim teatrze twórczość rodzimych pisarzy i lekcje filozofii

Nowy sezon zaplanowany i ogłoszony

Spo­tka­nia au­tor­skie z pi­sa­rza­mi z War­mii i Mazur, lek­cje fi­lo­zo­fii oraz of­fo­we kon­cer­ty to nowe pro­po­zy­cje dla wi­dzów, jakie przy­go­to­wał w tym se­zo­nie ar­ty­stycz­nym Teatr im. Ja­ra­cza w Olsz­ty­nie. W sumie pod­czas ca­łe­go se­zo­nu od­bę­dzie się 12 pre­mier.

Spo­tka­nia au­tor­skie z pi­sa­rza­mi z War­mii i Mazur, lek­cje fi­lo­zo­fii oraz of­fo­we kon­cer­ty to nowe pro­po­zy­cje dla wi­dzów, jakie przy­go­to­wał w tym se­zo­nie ar­ty­stycz­nym Teatr im. Ja­ra­cza w Olsz­ty­nie. W sumie pod­czas ca­łe­go se­zo­nu od­bę­dzie się 12 pre­mier.

Jak po­in­for­mo­wał dy­rek­tor Te­atru im. Ja­ra­cza w Olsz­ty­nie Ja­nusz Kijow­ski pierw­szą pre­mie­rą przy­go­to­wy­wa­ną wła­śnie na dużej sce­nie bę­dzie sztu­ka "Czer­wo­ne nosy" Pe­te­ra Bar­ne­sa. Spek­takl w re­ży­se­rii Ja­nu­sza Ki­jow­skie­go po­ka­za­ny zo­sta­nie 4 paź­dzier­ni­ka.

To sztu­ka o tru­pie ku­gla­rzy, która w cza­sach dżumy, dzie­siąt­ku­ją­cej śre­dnio­wiecz­ną Eu­ro­pę po­sta­na­wia za­ba­wiać ludzi i w ten spo­sób oprzeć się za­ra­zie.

- Bę­dzie to wi­do­wi­sko w stylu ko­me­dii ry­bał­tow­skiej (ga­tu­nek li­te­ra­tu­ry so­wi­zdrzal­skiej, pre­zen­tu­ją­cy humor ru­basz­ny) ale in­spi­ro­wa­ny współ­cze­snym se­ria­lem te­le­wi­zyj­nym "Monty Py­thon"- po­wie­dział Kijowski.

- Czas, w któ­rym roz­gry­wa się akcja przed­sta­wie­nia, był mo­men­tem szcze­gól­nym, ro­dze­nia się nowej epoki, przej­ścia od śre­dnio­wie­cza do re­ne­san­su, cza­sem, gdy zni­ka­ły "mroki", "sa­mo­bi­czo­wa­nie się", dzięki, któ­re­mu czło­wiek miał zy­skać przy­chyl­ność Boga. Po­ja­wi­ła się re­flek­sja, że sa­mo­bi­czo­wa­nie nie daje gwa­ran­cji osią­gnię­cia szczę­śli­wo­ści - pod­kre­ślił Ki­jow­ski.

"Czer­wo­ne nosy" będą pierw­szą pre­mie­rą w olsz­tyń­skim te­atrze; w sumie na wszyst­kich sce­nach w tym se­zo­nie czyli dużej, ka­me­ral­nej, Mar­gi­ne­sie i sce­nie u Sew­ru­ka (przy Stu­dium Ak­tor­skim) wi­dzo­wie obej­rzą 12 pre­mier.

Za­pla­no­wa­no m.in. wy­sta­wie­nie "Skór­ki po­ma­rań­czo­wej" w reż. Mał­go­rza­ty War­sic­kiej, "Se­pa­ra­ty­stów" w reż. Adama Sroki, "Ama­de­usza", któ­re­go wy­re­ży­se­ru­je Gio­van­ni Ca­stel­la­nos. Po­ka­za­ne zo­sta­ną przed­sta­wie­nia "Wojna nie ma w sobie nic z ko­bie­ty" w re­ży­se­rii Krzysz­to­fa Po­pioł­ka czy "Opo­wie­ści Lasku Wie­deń­skie­go", które wy­re­ży­se­ru­je Jacek Boń­czyk.

Nowe cykle te­ma­tycz­ne po­ja­wią się w tym se­zo­nie na al­ter­na­tyw­nej sce­nie Mar­gi­nes w Te­atrze Ja­ra­cza.

Jak po­in­for­mo­wał jej dy­rek­tor Ma­riusz Sie­nie­wicz wi­dzo­wie będę mieli oka­zję po­znać bli­żej li­te­ra­tu­rę twór­ców z War­mii i Mazur. Bę­dzie to cykl spo­tkań za­ty­tu­ło­wa­ny "Zło­dzie­je ję­zy­ków". Nie będą to te­atral­ne ad­ap­ta­cje prozy czy wie­czo­ry po­etyc­kie ale spo­tka­nia z pi­sa­rza­mi, pre­zen­tu­ją­cy­mi swoją naj­now­szą twór­czość.

22 wrze­śnia od­bę­dzie się spo­tka­nie z pro­za­ikiem, au­to­rem dzie­wię­ciu ksią­żek, lau­re­atem Li­te­rac­kiej Na­gro­dy War­mii i Mazur To­ma­szem Biał­kow­skim. Za­pre­zen­tu­je on swoją naj­now­szą książ­kę za­ty­tu­ło­wa­ną "Po­wróz" - hi­sto­rycz­ną po­wieść o miesz­kan­ce War­mii, która była świad­kiem eg­ze­ku­cji es­es­ma­nów w Gdań­sku w 1946. Frag­men­ty prozy czy­tać będą olsz­tyń­scy ak­to­rzy. Ko­lej­nym go­ściem cyklu bę­dzie olsz­tyń­ska po­et­ka Ali­cja By­kow­ska-Sal­czyń­ska.

Inną pro­po­zy­cją są "wie­czo­rów­ki fi­lo­zo­ficz­ne" - spo­tka­nia, na któ­rych pre­zen­to­wa­ne będą głów­ne nurty i po­sta­ci w hi­sto­rii fi­lo­zo­fii.

- Będą to lek­cje fi­lo­zo­fii, naj­pierw wi­dzo­wie wy­słu­cha­ją wy­kła­du o twór­cach szkół fi­lo­zo­ficz­nych a potem pod­czas zajęć prak­tycz­nych będą od­naj­dy­wać fi­lo­zo­ficz­ne kwe­stie w życiu co­dzien­nym - wy­ja­śnił Sie­nie­wicz.

W cyklu "Top of the off" po­ka­zy­wa­ne będą przed­się­wzię­cia twór­ców al­ter­na­tyw­nych. "W Olsz­ty­nie dzia­ła­ją różne of­fo­we śro­do­wi­ska, które nie mają gdzie pre­zen­to­wać swej twór­czo­ści. Jest takie prze­ko­na­nie, że in­sty­tu­cje kul­tu­ry War­mii i Mazur w Olsz­ty­nie są +po­do­my­ka­ne+ na ta­kich twór­ców, że żyją w swoim świe­cie. Ten cykl ma na celu otwar­cie te­atru na tego typu przed­się­wzię­cia"- wy­ja­śnił Sie­nie­wicz.

Pierw­szym spek­ta­klem po­ka­za­nym w tym cyklu będą "Od­lo­ty" w reż. Agniesz­ki Ko­ło­dyń­skiej i wy­ko­na­niu Bia­łe­go Te­atru. Pod­czas ko­lej­nych spo­tkań pre­zen­to­wa­ne będą ze­spo­ły mu­zycz­ne np. ka­pe­le hip-ho­po­we, in­spi­ru­ją­ce się war­miń­skim folk­lo­rem.

(-)
(PAP)
11 września 2014

Książka tygodnia

Trailer tygodnia