Wajda wyróżniony

25. Festiwal Filmu Polskiego w Chicago

Andrzej Wajda otrzymał nagrodę specjalną 25. Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce w Chicago, największego zagranicznego przeglądu polskich filmów. Główną nagrodę imprezy zdobyły filmy "Chce się żyć" Macieja Pieprzycy oraz "Uwikłani" Lidii Dudy.

"Wałęsa. Człowiek z nadziei", polski kandydat do Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego, pokazywany był na 25. Festiwalu Filmu Polskiego (Polish Film Festival in America, PFFA) w Chicago poza konkursem na specjalnych projekcjach.

An­drzej Wajda otrzy­mał w nie­dzie­lę "Skrzy­dła", czyli pre­sti­żo­wą na­gro­dę przy­zna­wa­ną przez PFFA od 1997 r. za "osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki fil­mo­wej od­nie­sio­ne poza Pol­ską oraz pro­mo­cję Pol­ski w świe­cie". Wy­róż­nie­nie dla Wajdy ode­bra­ła w jego imie­niu Da­nu­ta Wa­łę­so­wa obec­na na ce­re­mo­nii za­mknię­cia fe­sti­wa­lu.

Film Wajdy był po­ka­zy­wa­ny na otwar­ciu (9 li­sto­pa­da) i za­mknię­ciu (24 li­sto­pa­da) fe­sti­wa­lu w kinie Mu­vi­co Ro­se­mont pod Chi­ca­go, jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych mul­ti­plek­sów w USA.

- Film Wajdy zo­stał wspa­nia­le przy­ję­ty przez pu­blicz­ność w Chi­ca­go. Wszyst­kie bi­le­ty na ce­re­mo­nię otwar­cia i za­mknię­cia zo­sta­ły wcze­śniej wy­prze­da­ne - po­wie­dział Krzysz­tof Ka­my­szew, za­ło­ży­ciel i ho­no­ro­wy prze­wod­ni­czą­cy ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go fe­sti­wa­lu.

Na za­koń­cze­nie 17-dnio­wej im­pre­zy, pod­czas któ­rej po­ka­za­no 70 fil­mów pol­skich twór­ców, roz­da­no na­gro­dy.

Głów­ną na­gro­dę PFFA, "Złote Zęby" (Gol­den Teeth), otrzy­mał film fa­bu­lar­ny "Chce się żyć" w re­ży­se­rii Ma­cie­ja Pie­przy­cy oraz do­ku­ment Lidii Dudy "Uwi­kła­ni".

Na­gro­dy Spe­cjal­ne Jury przy­pa­dły fil­mo­wi fa­bu­lar­ne­mu w re­ży­se­rii An­drze­ja Ja­ki­mow­skie­go "Ima­gi­ne" oraz peł­no­me­tra­żo­we­mu do­ku­men­to­wi Ka­ta­rzy­ny Ko­len­dy-Za­le­skiej "Stra­teg". Na­gro­dę Kry­ty­ków Chi­ca­gow­skich otrzy­mał film Krzysz­to­fa Krau­ze­go i Jo­an­ny Kos-Krau­ze "Pa­pu­sza".

Spe­cjal­ną na­gro­dę Pre­zy­den­ta Fe­sti­wa­lu otrzy­ma­ły ex aequo: "Sy­be­ria­da pol­ska" w re­ży­se­rii Ja­nu­sza Za­or­skie­go, "W imię..." Mał­go­rza­ty Szu­mow­skiej oraz do­ku­ment Pio­tra Mo­raw­skie­go i Ry­szar­da Ka­czyń­skie­go "Obiet­ni­ca dzie­ciń­stwa". Jury chi­ca­gow­skie­go fe­sti­wa­lu w wer­dyk­cie pod­kre­śli­ło "uni­wer­sal­ne war­to­ści hu­ma­ni­stycz­ne" tych fil­mów.

Na­gro­dę "Od­kryw­cze oko" dla mło­dych uta­len­to­wa­nych twór­ców otrzy­ma­li za swoje de­biu­ty fa­bu­lar­ne Bodo Kox za "Dziew­czy­nę z szafy" oraz Kor­dian Pi­wo­war­ski za "Ba­czyń­skie­go". W ka­te­go­rii filmu do­ku­men­tal­ne­go na­gro­dę tę przy­zna­no Ad­ria­no­wi Pra­wi­cy za "Czwar­tą dziel­ni­cę" oraz Fi­li­po­wi Dzier­żaw­skie­mu za "Mi­łość".

Na­gro­dę So­cie­ty Hu­ma­ni­ta­rian Award, przy­zna­wa­ną przez So­cie­ty for Arts wspól­nie z Amne­sty In­ter­na­tio­nal USA fil­mom pro­mu­ją­cym war­to­ści hu­ma­ni­tar­ne, otrzy­mał film w re­ży­se­rii Ry­szar­da Bu­gaj­skie­go "Układ za­mknię­ty".

Fe­sti­wal Filmu Pol­skie­go w Ame­ry­ce to naj­więk­szy prze­gląd pol­skie­go kina za gra­ni­cą. W re­cen­zjach, jakie po­ja­wi­ły się w ame­ry­kań­skich me­diach, m.in. w dzien­ni­ku "Chi­ca­go Sun Times" i radiu pu­blicz­nym NPR, pod­kre­śla­no wy­so­ki po­ziom ar­ty­stycz­ny i or­ga­ni­za­cyj­ny im­pre­zy.

- Z oka­zji 25-le­cia fe­sti­wal zo­stał wy­róż­nio­ny przez Ame­ry­kań­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą, na­to­miast mia­sto Chi­ca­go uchwa­li­ło spe­cjal­ną re­zo­lu­cję, usta­na­wia­jąc Dzień Fe­sti­wa­lu Filmu Pol­skie­go - po­wie­dział Ka­my­szew.

- Nasza dzia­łal­ność pro­mo­cyj­na idzie głów­nie w kie­run­ku pro­mo­wa­nia filmu pol­skie­go w Ame­ry­ce. Za­koń­cze­nie fe­sti­wa­lu nie ozna­cza końca na­szej pracy, bo sta­ra­my się, by z za­pre­zen­to­wa­ny­mi fil­ma­mi dalej coś się dzia­ło. Nie­któ­re z nich dzię­ki temu tra­fia­ją do ame­ry­kań­skiej dys­try­bu­cji, inne są za­pra­sza­ne do udzia­łu w ko­lej­nych fe­sti­wa­lach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych - dodał Ka­my­szew.

Pod­czas im­pre­zy ponad 40 ofi­cjal­nych gości fe­sti­wa­lu, twór­ców fil­mo­wych, wzię­ło udział w licz­nych dys­ku­sjach pa­ne­lo­wych pod­czas spo­tkań z chi­ca­gow­ską wi­dow­nią.

Fe­sti­wal Filmu Pol­skie­go w Ame­ry­ce wspie­ra­ją: Pol­ski In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej, Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, am­ba­sa­da RP w Wa­szyng­to­nie i kon­su­lat ge­ne­ral­ny RP w Chi­ca­go.

(-)
(PAP)
26 listopada 2013
Portrety
Andrzej Wajda

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...