Wspólnoty artystyczne

Wykład Katarzyny Osińskiej w Instytucie Grotowskiego

To ostatnie zajęcia w ramach semestru autorskiego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań prowadzonego przez dr hab. Katarzynę Osińską.

2 czerwca o godz. 18:00 (zajęcia podwójne) "Lianozowo - lata siedemdziesiąte XX wieku, miejsce narodzin moskiewskiego konceptualizmu".

Współczesne art-grupy oraz działania teatralne realizowane na zasadzie projektów

Podczas swoich zajęć dr hab. Katarzyna Osińska rozwija temat wspólnot artystycznych na wybranych przykładach ze środowisk artystycznych, niekoniecznie związanych z teatrem dramatycznym. Okresy aktywności różnego rodzaju wspólnot artystycznych w Rosji przypadają na przełom XIX i XX wieku, na lata dwudzieste i początek trzydziestych, na lata siedemdziesiąte XX wieku (szczególnie w dziedzinie sztuk plastycznych) oraz na okres po "pieriestrojce", kiedy - począwszy od lat dziewięćdziesiątych - w Rosji mamy do czynienia z prawdziwym boomem studyjności oraz rozkwitem różnego rodzaju "art-grup" w obszarze sztuk plastycznych.

Prowadząca podejmuje próbę rozróżnienia między rozmaitymi formami wspólnotowości.

Katarzyna Osińska - dr hab., profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa). Zajmuje się teatrem rosyjskim XX wieku, szczególnie jego nurtem studyjnym i laboratoryjnym, widowiskami masowymi, związkami teatru ze sztukami plastycznymi. Interesuje się problematyką transferu kulturowego w odniesieniu do związków rosyjsko-hiszpańskich (w tym tematem obecności Don Kichota w Rosji). Jako krytyk obserwuje nowe zjawiska teatralne. Najważniejsze publikacje książkowe: Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku(Warszawa 1997), Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow (Gdańsk 2003), Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? (Wrocław 2008; redakcja, wstęp, kronika), Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje (Gdańsk 2009). Publikowała w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych w Polsce, Rosji, Bułgarii, Francji, na Węgrzech, a także w polskich i rosyjskich czasopismach literackich i teatralnych, m.in.: "Dialog", "Didaskalia", "Literatura na Świecie", "Teatr", "Tieatr" (Moskwa), "Petersburskij tieatralnyj żurnał", "Voprosy tieatra / Prosceanium" i in. Uczestniczyła (jako kuratorka) w programach prezentujących polski teatr za granicą: "Dni Tadeusza Kantora w Moskwie" (2005), "Polski Teatr w Moskwie" (2011), "South/ East Partnership. Madryt - Warszawa/Wrocław - Moskwa" (2011). Uczestniczka debat na temat miejsca historii i pamięci w teatrze polskim i rosyjskim. Ostatnio organizowała konferencję poświęconą Konstantinowi Stanisławskiemu w stupięćdziesięciolecie urodzin (w dniach 27-29 maja 2013 w Warszawie w ramach festiwalu "DA!DA!DA!"). Wykłada historię teatru rosyjskiego na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Koordynacja projektu: Dariusz Kosiński

Wstęp wolny

(-)
Materiał Organizatora
31 maja 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...