ZARZĄDZENIE NR 536/20

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 16 ust. 2 i 3e ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2020 r. poz. 194), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) - zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku przy ul. K. Kalinowskiego 1, zwany dalej „konkursem". Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się:
1) w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Białostockiego Teatru Lalek oraz na jego stronie internetowej;
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl w zakładce Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta; oraz na stronie www.bialystok.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
3) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym;
4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce teatralnej lub kulturalnej.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 536/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 19 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku (15-875) przy ul. K. Kalinowskiego 1, zwany dalej „konkursem".

I. Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:
1) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,
2) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną,
3) doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem/ w realizacji projektów teatralnych,
4) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność,
5) umiejętności w zakresie kierowania zespołem osób,
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz finansów publicznych,
7) znajomość specyfiki funkcjonowania artystycznej instytucji kultury i problematyki z zakresu teatru lalek,
8) niekaralność,
9) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,
10) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
11) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Teatru.
1. Zarządzanie Teatrem i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność administracyjną, zarządzanie mieniem.
3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Teatrze.
4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.
5. Określanie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Teatru, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Białostockiego Teatru Lalek oraz programu jego działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów
1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu, z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru;
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Białostockiego Teatru Lalek na cztery sezony artystyczne, o max. objętości 10 stron formatu A4, czcionka: TNR 12, zawierający między innymi:
- określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Teatru;
- koncepcję programowo-artystyczną działalności teatralnej uwzględniającą zarys planów repertuarowych, współpracę z artystami, działania edukacyjne, upowszechnieniowe oraz promocyjne;
- zakres współpracy z artystami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych;
- odniesienie do struktury organizacyjnej Teatru, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz działań remontowych i inwestycyjnych;
Autorski program, o którym mowa w pkt 2, powinien opierać się na dotychczasowym dorobku i tradycjach Teatru oraz jego zasobach; powinien też być zgodny z celami i zadaniami statutowymi, jak też uwzględniać dokumenty strategiczne Miasta, w tym Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) wykaz zrealizowanych projektów teatralnych/pracy artystycznej związanej z teatrem, w pięciu ostatnich latach, z krótkim opisem;
5) wykaz zrealizowanych projektów, na które pozyskano środki finansowe, w ciągu ostatnich pięciu lat;
6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (tj. dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o stopniach);
7) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);
8) kopie dokumentów potwierdzających kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);
9) kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka;
10) oświadczenia:
a) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
c) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych niż wskazane powyżej;
Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 lit a-e powinny być złożone wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
11) dane kontaktowe: w tym adres do korespondencji elektronicznej lub telefon.
2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.
3. Oświadczenie i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.
4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji; dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów i stopni naukowych; informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

IV. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Białostockiego Teatru Lalek i działalności Teatru oraz o konkursie udziela Referat Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku mailowo, adres: kultura@um.bialystok.pl lub apieciul@um.bialystok.pl i telefonicznie: 85 869 6364, 6366; 509 200 550.

V. Miejsce i termin składania dokumentów
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek – NIE OTWIERAĆ", na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 15-950 Białystok lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 15.30.
O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Oferty, które wpłyną na podany adres w innym niż wskazany terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 31 sierpnia 2020 r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Informacje pozostałe
1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji konkursowej, będą zamieszczane na stronie internetowej www.bialystok.pl.
2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Objęcie stanowiska dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, na okres czterech sezonów artystycznych, planowane jest od 1 września 2020 r.
4. Oferty, które zostały złożone w terminie, nie podlegają zwrotowi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora konkursu w zakładce w: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Załącznik do ogłoszenia
o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Białostockiego Teatru Lalek

OŚWIADCZENIE
osoby przystępującej do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Białostockiego Teatru Lalek

Ja, niżej podpisany/a .......................................................................................
przystępując do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek
oświadczam, że:
 mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym - pełnienie funkcji dyrektora instytucji kultury;
 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;
 nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku wykraczających poza wymóg ustawowy, a składanych w związku
z postępowaniem konkursowym, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji
i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym RODO;

...................................................
data i czytelny podpis

 

 

Klauzula informacyjna w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
Białostockiego Teatru Lalek
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) – (w skrócie „RODO"), organizator Konkursu informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku, ul. K. Kalinowskiego 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w przypadku danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).
4) Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5) Dane osobowe zgromadzone w obecnym postępowaniu konkursowym będą przechowywane przez okres miesiąca od jego zakończenia. Dokumentacja z przeprowadzonego postepowania konkursowego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od przekazania jej do archiwum zakładowego, a następnie zostanie poddana ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach prac Komisji konkursowej, przechowywane będą przez okres 25 lat od daty zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. W przypadku powołania na stanowisko dyrektora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania powołania, a po tym okresie będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku następującego po roku zakończenia sprawy.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników postępowania konkursowego oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
7) Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
10) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(-)
Urząd Miasta Białystok
20 czerwca 2020

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia