Złap bilet na Tramwaj... zwany pożądaniem

"Tramwaj zwany pożądaniem" - reż Kuba Kowalski - Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać podwójne zaproszenie do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie na kultowy spektakl "Tramwaj zwany pożądaniem", który wraca po 7-miesięcznej przerwie!

Jak wziąć udział w konkursie? Należy zapoznać się z regulaminem konkursu załączonym poniżej i na adres mailowy: dziennikteatralny.krk@gmail.com przesłać prawidłową odpowiedź na pytanie:

"Jaki zawód wykonuje główna bohaterka spektaklu Blanche?"

Konkurs trwa do 10 października 2020 r. do godziny: 14:00, a rozstrzygnięcie zostanie opublikowane na stronie wortalu oraz przekazane na naszym Facebooku i Twitterze.

__

Regulamin konkursu - "Złap bilet na Tramwaj... zwany pożądaniem"

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatralne TESPIS, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000302976, wydawca wortalu Dziennik Teatralny.
2. Nagrodę w postaci jednego podwójnego zaproszenia na spektakl zapewnia Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkursu prowadzony jest na stronie wortalu http://www.dziennikteatralny.pl, informacje o konkursie będą promowane za pomocą fanpage'ów na Facebooku oraz Twitterze.

§2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą poczty elektronicznej.
3. Konkurs trwa od 9 października 2020 r. do 10 października 2020 r. do godziny: 14:00
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10 października 2020 r. o godz. 16:00 na stronie internetowej oraz za pośrednictwem fanpage'u Dziennika Teatralnego na Facebooku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook'a.

§3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu w terminie trwania konkursu na adres mailowy dziennikteatralny.krk@gmail.com odpowiedzi na pytanie: "Jaki zawód wykonuje główna bohaterka spektaklu Blanche?". Do odpowiedzi można dołączyć numer telefonu, za pomocą którego przekazana zostanie informacja o ewentualnej nagrodzie.
2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
3. Redakcja Dziennika Teatralnego spośród poprawnych odpowiedzi wyłoni losowo zwycięzcę konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem e-maila/telefonu. Informacja o Zwycięzcy zostanie przekazana także za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku, używając tylko imienia.

§4. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl "Tramwaj zwany pożądaniem" w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, 11 października 2020 r.
2. Po tym terminie nagroda traci ważność.
3. Organizator ma prawo podać dane (imię) Zwycięzcy na Fanpage.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji,
w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§5. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs"
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatralne TESPIS z siedzibą
w Katowicach, 40-003, ul. Rynek 12, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000302976.
2) Podanie danych osobowych konieczne jest w celu realizacji Konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Administrator danych informuje, że:
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji konkursu;
posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postanowień konkursu;
nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.

§7. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: http://www.dziennikteatralny.pl

Zwycięzca może być tylko jeden, ale znakomita zabawa wszystkim się należy!

Do zobaczenia w Teatrze!

(-)
Materiał Teatru
9 października 2020
Portrety
Kuba Kowalski

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia