IT w sprawie TP

Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego oraz Dariusz Kosiński, zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego wystosowali list do Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego ws. sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Warszawa, 25 sierpnia 2016 roku

Pan Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowny Panie Marszałku,

zwracamy się do Pana - jako głównego organizatora dla Teatru Polskiego we Wrocławiu - w związku z przebiegiem procesu powołania nowego dyrektora tej instytucji. Sytuacja eskalującego się konfliktu dowodzi naszym zdaniem, że wybrany tryb decydowania o przyszłości Teatru, wobec kończącej się kadencji dyrektora, nie był właściwy, a jego forsowanie nie przyniesie pożytku nikomu.

Zgodnie z "Katalogiem dobrych praktyk", który został zaakceptowany przez Związek Województw RP i Związek Miast Polskich i był omawiany szczegółowo na spotkaniu organizatorów i przedstawicieli środowiska teatralnego w Instytucie Teatralnym w kwietniu tego roku, istnieją trzy sposoby postępowania wobec zapisanej w ustawie kadencyjności dyrektorów teatrów. Organizator ma możliwość:

1. przedłużenia kadencji obecnego dyrektora;
2. powołania nowego dyrektora w trybie bezkonkursowym, jeśli istnieje zgoda wszystkich zainteresowanych stron co do kandydata;
3. przeprowadzenia konkursu.

Co niezwykle ważne, i czemu poświęciliśmy bardzo wiele czasu w dyskusji z reprezentantami samorządów, decyzja o wyborze trybu postępowania w związku ze zmianą dyrekcji w teatrze powinna być podjęta po dokonaniu wszechstronnej i wnikliwej oceny merytorycznej jego pracy, w odpowiednim czasie i z wyjątkową ostrożnością. Na artystyczny efekt pracy teatru składa się tak wiele elementów, że oceny należy dokonywać w sposób uwzględniający nie tylko czynniki ekonomiczne. Nie ulega wątpliwości, że ocena działalności artystycznej Teatru Polskiego pod dyrekcją Krzysztofa Mieszkowskiego jest bardzo wysoka, czego liczne dowody są przywoływane w trakcie trwającej obecnie dyskusji. Zdecydowany opór zespołu i środowiska teatralnego wobec efektów zastosowanego trybu konkursowego pokazuje, że być może tej oceny nie wzięto dostatecznie pod uwagę.

W tej sytuacji, dla dobra Teatru, które jest przecież nadrzędną wartością dla wszystkich stron sporu, proponujemy - w myśl "Katalogu dobrych praktyk" - zatrzymanie procedury i zrobienie kroku wstecz. W Pana gestii jest przekonanie do tego Zarządu i zorganizowanie "okrągłego stołu", którego efektem mógłby być konsensus dotyczący dalszych losów Teatru i jego dyrekcji. Działająca od roku przy Instytucie Teatralnym Grupa Robocza wypracowała ramy i podstawy koniecznego dialogu, które mogłyby być z powodzeniem zastosowane w tej sytuacji. Mamy nadzieję, że uda nam się Pana przekonać do wzięcia pod uwagę wszystkich wskazywanych w trwającej dyskusji okoliczności i do niepodejmowania decyzji, które mogą skutkować katastrofą i zniszczeniem jednej z najważniejszych scen w kraju. Wypracowany przez lata dorobek Teatru Polskiego, funkcjonująca w nim z powodzeniem formuła działania artystycznego, tworzący go zespół ludzki to wartości zbyt cenne, by je tracić w efekcie niepotrzebnie potęgującego się konfliktu obrastającego pozateatralnymi kontekstami i znaczeniami.

Wierzymy, że dzięki dobrej woli wszystkich zainteresowanych uda się je ocalić.

Z wyrazami szacunku

Dorota Buchwald
dyrektor Instytutu Teatralnego
Dariusz Kosiński
zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego(-) (-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
26 sierpnia 2016
Portrety
Dorota Buchwald