Konkurs na dyrektora teatru

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 16.

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego „NIE OTWIERAĆ" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 września 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej."

- Ogłoszenie konkursowe (załącznik do uchwały nr 1079/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2019 r.)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzania konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Urszula Żołyńska
Wydział Kultury
Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy(-) (-)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
5 sierpnia 2019