Nowy kierunek studiów

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów: Aktorstwo Teatru Muzycznego. Rekrutacja rusza już 17 sierpnia.

Współczesny teatr jest obszarem dynamicznych zmian i stawia przed aktorem coraz większe wyzwania. Teatr muzyczny, niegdyś domena operetki, potem musicalu, dziś stymuluje powstawanie nowych form muzycznych, teatralnych, i tanecznych. Wiąże się to ze szczególnymi wymaganiami względem umiejętności aktorskich - sprawności i świadomości ciała aktora oraz wykorzystania jego potencjału głosowego. Aktor teatru muzycznego musi się nie tylko swobodnie poruszać w tradycyjnych konwencjach gatunkowych, lecz również orientować w różnych odmianach teatru formy, stylistykach tańca współczesnego, wokalistyki rozrywkowej, w nowych mediach i nowym cyrku.

Aktorstwo teatru muzycznego to 5-letnie, dziewięciosemestralne studia magisterskie, w ramach których oprócz specjalistycznych przedmiotów praktycznych (praca z akompaniatorem, praca z zespołem muzycznym, ciało w ruchu, podstawy tańca współczesnego) i teoretycznych (historia teatru formy, teatr muzyczny, teatr współczesny), studenci otrzymają solidne wykształcenie aktorskie, a w nowoczesnym, projektowym trybie pracy będą mieli okazję spełnienia swoich twórczych zamierzeń pod opieką tutorów takich jak Jan. A. P. Kaczmarek, Krzesimir Dębski czy Urszula Dudziak.

Ponadto na nowym kierunku wykładać będą: Krzysztof Majchrzak, Zbigniew Zamachowski, Anna Serafińska, Leszek Bzdyl, Iwona Pasińska, Andrzej Strzelecki, Janusz Szrom, Marek Stefankiewicz, Marcin Przybylski i Ryszard Peryt.

***

W dniu 17 sierpnia 2015 (poniedziałek) rozpoczynamy proces rejestracji kandydatów na kierunek aktorstwo teatru muzycznego na rok 2015/2016. Egzaminy wstępne rozpoczną się 14 września 2015 (poniedziałek).

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie www.rekrutacja.at.edu.pl/WAmuz (od 17 sierpnia 2015), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

- Na etapie rejestracji nie przyjmujemy teczek z dokumentami.

- Kandydat przystępujący do egzaminu w etapie I musi przynieść w dniu egzaminu kompletną teczkę z dokumentami

W białej, wiązanej teczce, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem "Wydział Aktorski":

oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa

kserokopię dowodu osobistego

aktualne 2 fotografie w wersji papierowej

listę utworów (tytuł i autor)

dowód wpłaty

Ewentualnie:

dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie

certyfikat z języka

- Kandydaci zakwalifikowani do etapu II muszą w dniu ogłoszenia wyników, złożyć teczkę z kompletem dokumentów w dziekanacie.

3 piosenki o zróżnicowanym charakterze

4 utwory literackie :

- wiersz klasyczny (do 1945 r.)

- wiersz współczesny

- proza klasyczna (do 1945 r.)

- proza współczesna

W etapie pierwszym akompaniament stanowi podkład muzyczny (kandydaci zobowiązani są do zamieszczenia podkładu w formacie MP3 w IRK). Kandydat ma prawo również do wykonania przygotowanych utworów przy akompaniamencie własnym lub udziale własnego akompaniatora. Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania prezentowanego utworu.

Aby skorzystać w II i III etapie egzaminu z pomocy akompaniatora zapewnianego przez Akademię, należy zamieścić w systemie IRK skany materiałów nutowych (pdf) oraz informację o tonacjach w jakich kandydat wykonuje poszczególne utwory. Kandydat zobowiązany jest przyporządkować utwory do poszczególnych etapów egzaminu.

CZĘŚĆ PIERWSZA - ELIMINACJE

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę), z co najmniej 3 piosenek przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje ją, korzystając z podkładu muzycznego, komisji egzaminacyjnej (jedna z propozycji repertuarowych może być w języku obcym). Komisja może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata.

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę) z 3 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i materiałami nutowymi oraz prezentuje go komisji egzaminacyjnej. W tym etapie kandydat prezentuje również jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Etap II poprzedzony jest obowiązkowym przeglądem kandydatów pod względem predyspozycji ruchowych.

CZĘŚĆ DRUGA - EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzian wiedzy o dramacie, teatrze polskim i powszechnym, wiedzy o tańcu i muzyce rozrywkowej oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie), ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego.

Oceniane są cztery zagadnienia:

- teatr wśród sztuk 0 - 6 pkt. - dramat polski i powszechny 0 - 6 pkt. - wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 - 6 pkt. - piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, wiedza o tańcu 0 - 6 pkt.

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki. Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów, zakwalifikowanych do części drugiej. Kandydaci mogą uzyskać na egzaminie teoretycznym max. 24 pkt.

CZĘŚĆ TRZECIA - EGZAMIN PRAKTYCZNY (składa się z trzech ocenianych etapów)

1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

- sprawność fizyczna 0 - 10 pkt.

- sprawność taneczno-rytmiczna 0 - 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

2. Egzamin muzyczno-słuchowy:

- sprawność muzyczno-słuchowa 0 - 10 pkt.

- sprawność głosowa 0 - 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

3. Egzamin aktorski:

- warunki dykcyjne 0 - 10 pkt.

- warunki głosowe 0 - 10 pkt.

- interpretacja tekstów 0 - 10 pkt.

- zadania aktorskie 0 - 10 pkt.

- interpretacja piosenki 0 - 10 pkt.

- warunki sceniczne 0 - 10 pkt.

- zadania muzyczne 0 - 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 70 pkt.

W całym egzaminie praktycznym kandydat może uzyskać max. 110 pkt.

- Bibliografia dla kandydatów dostępna jest na stronie: https://wydzialyakademii.files.wordpress.com/2014/09/atmliteratura_pomocnicza.docx

- Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr 03 1240 6175 1111 0000 4570 5663.

- Na formularzu opłaty trzeba obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata!

- Kandydat z ważnego powodu może dokonać zmiany terminu egzaminu oraz wymienić w dniu egzaminu listę przygotowanych utworów.

- Obecnie nie obowiązuje limit wiekowy dla kandydatów na wydział aktorski.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Dziekanatem WA (dyżur informacyjny wyłącznie w środy w godz. 15.00 - 18.00 tel. 22 635 74 14, dziekanatWA@at.edu.pl ).(-) (-)
Materiał organizatora
5 sierpnia 2015