Zgłoszenia

Zapraszamy studentów kierunku reżyseria do udziału w przeglądzie prac reżyserskich w ramach projektu 8. Forum Młodej Reżyserii organizowanego przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2018 r. na adres mailowy forum@ast.krakow.pl

Tegoroczna 8. edycja Forum Młodej Reżyserii odbędzie się w krakowskiej AST w dniach 16-18 listopada 2018 r.

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych, a także dyskusje, spotkania twórców, artystów i krytyków. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.)

W organizacji Forum uczestniczą uczelnie kształcące reżyserów teatralnych z:

- Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie,
- Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku,
- Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie,
- Wydziału Lalkarskiego Filii AST we Wrocławiu.

Forum jest organizowane od 2011 roku przez krakowską Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego z udziałem studentów reżyserii.

***

REGULAMIN 8. FORUM MŁODEJ REŻYSERII 2018

I. Uczestnicy, cel Forum

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zaprasza studentów kierunku "reżyseria": Wydziału Reżyserii i Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz Wydziału Lalkarskiego AST Filia we Wrocławiu do udziału w przeglądzie prac reżyserskich w ramach projektu FORUM MŁODEJ REŻYSERII 2018.

Celem Forum jest podniesienie kompetencji artystycznych uczestników oraz promocja młodych reżyserów poprzez prezentację osiągnięć artystycznych studentów wydziałów reżyserii. Prezentacja prac reżyserskich na scenach krakowskiej AST jest też rodzajem giełdy pracy dla młodych reżyserów oraz stworzeniem im szansy na debiut teatralny, ze względu na obecność na przeglądzie dyrektorów polskich teatrów.

W ramach przeglądu odbywać się będą spotkania i dyskusje z udziałem uczestników Forum i zaproszonych gości (m.in. studenci i absolwenci reżyserii, dyrektorzy teatrów, reżyserzy, pedagodzy uczelni teatralnych, krytycy teatralni, publiczność).

II.

Warunki uczestnictwa w Forum

1. Do udziału w Forum mogą być zgłaszane prace reżyserskie zrealizowane w uczelniach teatralnych w ramach egzaminów, warsztatów lub innych działań dydaktycznoartystycznych oraz prace zrealizowane w teatrach lub innych instytucjach kultury.

2. Pracę reżyserską może zgłosić do udziału w Forum wyłącznie student reżyserii (wymagany jest status studenta w momencie składania aplikacji do udziału). Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rekomendacja pedagoga z macierzystej uczelni teatralnej oraz akceptacja dziekana właściwego wydziału. W przypadku pracy zrealizowanej poza uczelnią - dodatkowo konieczna jest akceptacja osoby reprezentującej instytucję, w której zrealizowana została praca.

3. Zgłaszane prace reżyserskie nie mogą być krótsze niż 30 min.

4. Prezentacje zakwalifikowanych prac reżyserskich odbywać się będą w budynkach AST W Krakowie (sceny teatralne i sale dydaktyczne), w ramach możliwych do uzyskania w tych budynkach warunków technicznych,

III. Forma zgłaszania prac reżyserskich

Pisemne zgłoszenie do udziału w Forum (Załącznik nr 1) wraz z pisemną (od jednej do 5 stron) eksplikacją pracy, określeniem warunków technicznych i organizacyjnych oraz przewidywanych kosztów oraz z rejestracją fragmentów lub całości na płycie DVD (lub link do nagrania: youtube, vimeo, wetransfer, dropbox).

IV. Przebieg kwalifikacji

I etap - do 30 czerwca 2018 r. - nadsyłanie zgłoszeń prac reżyserskich

II etap - od 3 do 10 lipca 2018 r. - prace komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dziekana Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie, ocena prac i decyzja o zakwalifikowaniu projektów do pokazów w ramach Forum. Komisja zastrzega sobie prawo zwracania się do zgłaszających się studentów, przed podjęciem decyzji o kwalifikacji, o dodatkowe informacje dotyczące projektu. III etap - 16 - 18 listopada 2018 r. - przegląd "Forum Młodej Reżyserii" - prezentacje prac reżyserskich na scenach AST w Krakowie. V. Komisja oceniająca Prace reżyserskie prezentowane w listopadzie 2018 r. w ramach Forum Młodej Reżyserii oceniać będzie komisja powołana przez Rektora AST. VI. Nagroda Przewidywane nagrody dla studentów reżyserii:

1) nagroda finansowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2) nagroda finansowa Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 3) nagroda dyrektora artystycznego TR Warszawa - Debiut w TR.

VII. Organizator Forum, tj Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pokrywa koszty prezentacji prac reżyserskich w ramach Forum (przejazdy, noclegi, transport dekoracji, ewentualne honoraria i tantiemy autorskie oraz inne koszty niezbędne dla prezentacji projektu w ramach Forum - po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy na prezentację).

VIII. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w nin. Regulaminie.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2018 r. na adres Organizatora:

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków z dopiskiem FORUM MŁODEJ REŻYSERII 2018, lub skan dokumentów na adres: forum@ast.krakow.pl

REKTOR Akcceria Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Ir vota Sepde prof. dr hab. Dorota Ségaa

DZIEKAN Wydziału Reżyse/ Dramatu Is Drexenese, dr hab. Ivona Kempa(-) (-)
Materiał organizatora
23 czerwca 2018