Konkurs na dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia

Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana.

Oferty można przesyłać do 1 lipca.

Warunki konkursu

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

a) wykształcenie wyższe (preferowane uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z podstawową działalnością teatru),

b) co najmniej 3-letni staż pracy (preferowane w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną),

c) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,

d) posiadanie umiejętności menedżerskich ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do zarządzania teatrem,

e) posiadanie umiejętności sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem.

2. Dodatkowym atutem kandydata będzie:

a) ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu zarządzania kulturą,

b) znajomość języków obcych.

3. Kandydaci nie mogą być karani:

a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).

4. Zadania dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Dyrektora należeć będzie w szczególności:

a) zachowanie dotychczasowego profilu działalności teatru, z możliwością poszerzenia jego kręgu odbiorców,

b) poszerzenie oferty Teatru skierowanej do młodzieży i dorosłych,

c) pozyskiwanie nowych funduszy na działalność Teatru,

d) zarządzanie Teatrem w zakresie jego działalności artystycznej, jak również we wszystkich aspektach organizacyjno-finansowych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,

b) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe,

d) referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie,

f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

g) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami),

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

5. Wnioski kandydatów wraz z wszystkimi dokumentami mają być przesłane w zapieczętowanych kopertach z napisem "Konkurs na kandydata na Dyrektora TDZ" na adres Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w terminie do 01 lipca 2020 roku, do godziny 15.30 (decyduje data wpływu). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków kandydatów - 06 lipca 2020 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - 21 lipca 2020 roku.

6. Kandydaci mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami dotyczącymi warunków organizacyjno - finansowych funkcjonowania Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie oraz z informacjami o działalności instytucji kultury, w siedzibie instytucji (tel. 32 269-89-12).

7. Warunki organizacyjno - finansowe działalności teatru oraz statut teatru są również dostępne na stronie internetowej Miasta Będzina www.bedzin.pl (zakładka Biuletynu Informacji Publicznej - Oferty pracy).

8. Bliższych informacji o konkursie udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka pod numerem tel. 32 267 92 30.

9. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prezydent Miasta Będzina

(-)
Materiał organizatora
2 czerwca 2020
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia