Konkurs na plakat

"Księżniczka i ziarnko grochu" - reż. Teatr Lalek "Pleciuga"

Teatr Lalek "Pleciuga" organizuje konkurs na plakat do nowej premiery dla dzieci: "Księżniczki i ziarnko grochu". Konkurs skierowany jest do studentów Akademii Sztuki w Szczecinie.

REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie plakatu teatralnego do spektaklu
„Księżniczki i ziarnko grochu" na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu" i „Świniopas"

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady ogłaszania wyników Konkursu, kryteria oraz sposób oceny projektów, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
Organizator konkursu – Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, z siedzibą przy
Pl. Teatralnym 1
Konkurs – konkurs na opracowanie plakatu teatralnego do spektaklu „Księżniczki
i ziarnko grochu"
Akademia – Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Grafiki Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Orła Białego 2.
Postępowanie konkursowe w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§2. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
Osobą odpowiedzialną za kontakt jest:
Ze strony Organizatora konkursu:
Joanna Kościelna
tel. +48 91 44 55 124
e-mail: literat@pleciuga.pl

Ze strony Akademii - Wydziału Sztuk Wizualnych Katedra Grafiki Projektowej
Prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kuriata
Tel. + 48 691 89 89 06
e-mail: ireneusz.kuriata@akademiasztuki.eu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego plakatu teatralnego, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, który stanowić będzie podstawę promocji najnowszego spektaklu przygotowywanego przez Organizatora. Organizator podejmie dalsza współpracę z autorem zwycięskiej pracy przy tworzeniu  graficznej identyfikacji promocyjnej spektaklu „Księżniczki
i ziarnko grochu" (tytuł roboczy), w szczególności poprzez stworzenie ulotek promocyjnych, baneru promującego spektakl, plakatów, które będą wykorzystywane na citylightach
i diapazonach oraz drobnych materiałów informacyjnych np. na stronę internetową teatru oraz facebooka i instagrama Organizatora. Współpraca pomiędzy Organizatorem a autorem zwycięskiej pracy zostanie uregulowana odrębną umową.

§3. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie i realizowany będzie jako dodatkowe dla ochotników ćwiczenie semestralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
Decyzję o przystąpieniu do konkursu oraz zakwalifikowanie konkursu jako semestralnego ćwiczenia dodatkowego dla ochotników podejmują wykładowcy w poszczególnych pracowniach Katedry Grafiki Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie.
Projekty konkursowe powstaną pod okiem wykładowców prowadzących zajęcia w Katedrze Grafiki Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie w ramach cyklicznych korekt.

§4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
Posiadanie status studenta Akademii Sztuki w Szczecinie w dniu zgłoszenia pracy konkursowej;
Akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu;
Dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa
w niniejszym Regulaminie Konkursu;
Złożenie oświadczenia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.
W Konkursie mogą̨ wziąć udział tylko te prace, które przed dniem ich zgłoszenia do udziału
w Konkursie nie zostały zgłoszone do udziału w innych konkursach.
Jeden uczestnik może złożyć w Konkursie maksymalnie trzy różne prace konkursowe.
Zabrania się̨ podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowania
w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację ich autora.

§5. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT PLAKATU TEATRALNEGO
Projekt plakatu powinien
Nadawać się̨ do jego różnorodnego wykorzystania np.: na diapazonach,  citylightach, banerze teatru i innych nośnikach i materiałach promocyjnych;
Zawierać logo Organizatora (stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu);
Zawierać tytuł spektaklu i autora scenariusza.
Być przedstawiony w wersji kolorystycznej.
Być oryginalny, tzn. nie może być kopią lub bezpośrednim nawiązaniem do żadnego istniejącego i chronionego prawnie plakatu teatralnego.
Być w formacie B1 i A2
Projekt plakatu musi by oryginalny, tzn. nie może być kopią lub bezpośrednim nawiązaniem do żadnego istniejącego i chronionego prawnie utworu i musi stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ ORAZ TERMIN
I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Każda zgłoszona do Konkursu praca musi składać się z:
projekt plakatu w formie wydruku w formacie B1 oraz A2 oznaczony na odwrocie dowolną sześciocyfrową liczbą;
projekty w wersji elektronicznej należy przedstawić na płycie CD lub DVD. Płyta powinna zwierać pliki w formacie PDF (wektor lub grafika rastrowa
300 dpi, CMYK), oraz pliki poglądowe JPG, które to pliki powinny zostać nazwane taką samą sześciocyfrową liczbą jaka została umieszczona na odwrocie wydruku.
Prace należy nadsyłać listownie na adres Organizatora: Teatr Lalek „Pleciuga", plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin lub osobiście w sekretariacie Teatru Lalek „Pleciuga", pokój 127, do końca dnia 14 grudnia 2018 roku. Decydująca jest data wpływu pracy. Projekty dostarczone do Organizatora po wskazanej dacie nie będą przyjmowane.
Harmonogram Konkursu:
składanie prac: do 14.12. 2018 r.,
rozstrzygnięcie konkursu: 20.12.2018r.
Pracę konkursową w postaci wydruku oraz płyty cd/dvd, o których mowa w ust. 1 lit. a i b należy dostarczyć w zamkniętej kopercie i tubie. W osobnej kopercie należy dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Każdą kopertę należy oznaczyć, taką samą, sześciocyfrową liczbą jaka została umieszczona na odwrocie pracy konkursowej. Na każdej kopercie należy napisać „Konkurs – plakat teatralny".
Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość zmiany terminów. O każdej zmianie terminów Organizatorzy poinformują Uczestników na stronie internetowej Akademii Sztuki
w Szczecinie: www.akademiasztuki.eu i Organizatora: www.pleciuga.pl

§7. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą̨ zgodnie z następującymi kryteriami:
Oryginalność projektu i jego właściwości promocyjne.
Czytelność w rożnych skalach.
Atrakcyjny wizualnie dla grup odbiorców w różnym wieku (dziecko/dorosły)
Łatwość zapamiętywania i identyfikacji z instytucją Organizatora
Szeroki zakres skali reprodukcji.

§8. OCENA PRAC KONKURSOWYCH, KOMISJA KONKURSOWA
Prace zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane Komisji konkursowej.
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w siedzibie Organizatora konkursu, gdzie Komisja dokona wyboru finałowego projektu.
W skład Komisji Konkursowej wejdą:
trzech przedstawicieli/pedagogów z Katedry Grafiki Projektowej Akademii Sztuki
w Szczecinie nieprowadzących konkursowego ćwiczenia semestralnego
trzech przedstawicieli Organizatora:
Zbigniew Niecikowski – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga"
Maria Pietras – kierownik Pracowni Plastyczno-Konstruktorskiej Teatru Lalek „Pleciuga"
Magdalena Gardas-Wasilewska – specjalistka ds. promocji i marketingu Teatru Lalek „Pleciuga"
Joanna Kościelna – sekretarz literacki Teatru Lalek „Pleciuga"
Projekt zwycięski zostanie wyłoniony zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym,
a wyniki głosowania zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora (www.pleciuga.pl) oraz Akademii Sztuki w Szczecinie (www.akademiasztuki.eu) do dnia 14.12.2018 rok.

§9. NAGRODA
W wyniku postępowania konkursowego, zwycięscy Konkursu, zostanie przyznany pakiet autorski w skład którego wejdą: zwycięski plakat i ulotki.
Dodatkową nagrodą będzie wydrukowanie w ilości 500 egzemplarzy i rozwieszenie na terenie miasta zwycięskiego plakatu oraz zamieszczenie plakatu na wykupionych przez Organizatora citylightach i diapazonach.
Autor zwycięskiego plakatu otrzyma również zlecenie o wartości 800 zł brutto, na stworzenie całej identyfikacji promocyjnej spektaklu w skład której wchodzą: baner, ulotki, materiały informacyjne na stronę internetową teatru, facebooka i instagrama teatru oraz dostosowanie rozmiaru plakatu, aby mógł być wykorzystany jako kartka pocztowa, buton, czy reklama wyświetlana na monitorach w autobusach i tramwajach. Szczegółowe warunki zlecenia określone zostaną w odrębnej umowie.
Projekt identyfikacji będzie mógł być tworzony pod dalszą opieką pedagoga Katedry Grafiki Projektowej, który nie uzyska z tego powodu gratyfikacji finansowej.
Przyznanie nagrody nastąpi pod warunkiem podpisania przez autora zwycięskiej pracy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiego plakatu na Organizatora, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. W razie odmowy podpisania umowy przenoszącej prawa do zwycięskiej pracy w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, Komisja Konkursowa dokona ponownego wyboru zwycięskiej pracy z pozostałych zgłoszonych do konkursu prac.
Organizator zakłada po zakończeniu konkursu organizację wernisażu wszystkich nadesłanych na konkurs prac.

§10. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

§11. PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu własność egzemplarza pracy przechodzi na Organizatora.
Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu autor pracy udziela Organizatorowi oraz Akademii nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na publiczną prezentację zgłoszonej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu we współpracy i za zgodą autora projektu.
Przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej nie będzie ograniczone czasowo i terytorialnie i nastąpi na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieci Internet.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.
Organizator nie ponosi również̇ odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych
z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)..
Przystępujący do konkursu wyraża zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu oraz podmiot prowadzący Biuro Konkursu swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne dla przeprowadzenia konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

.

Magdalena Gardas-Wasilewska
Materiał Teatru
14 listopada 2018
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...