Regulamin konkursu na klip

Focus: sarmatyzm

Regulamin

§ 1
Przedmiot konkursu
1. Narodowy Stary Teatr w Krakowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza otwarty konkurs na klip (mini-etiudę filmową), zarejestrowany techniką cyfrową, poświęcony tematyce szeroko rozumianego rewidowania polskiej tradycji sarmackiej.
2. Konkurs organizowany jest w ramach festiwalu re_wizje/sarmatyzm, odbywającego się w Starym Teatrze w Krakowie.
3. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zwrócić się drogą elektroniczną na adres sekretarz.literacki@stary-teatr.pl z prośbą o przesłanie programu festiwalu oraz tekstów informacyjnych.
§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie prac, których prezentacja towarzyszyć będzie festiwalowym wydarzeniom, zarówno w siedzibie teatru, jak i telewizji i internecie.
2. Konkurs jest adresowany do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych sztuką nowych mediów.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.
§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Klipy, zrealizowane dowolną techniką rejestracji obrazu (kamerą cyfrową, VHS, telefonem komórkowym itp, animowane) mogą trwać maksymalnie 3 minuty.
2. Wszystkie klipy zgłoszone do konkursu muszą być dostarczone na płytach w wersji umożliwia-jącej umieszczenie w Internecie (w formacie wmv) oraz prezentację za pomocą odtwarzacza DVD. Natomiast klipy nagrodzone powinny być dostarczone także w wersji nieskompresowanej o rozszerzeniu avi umożliwiającej emisję w stacjach telewizyjnych.
3. Prace konkursowe można wysłać listem poleconym na adres: 30-010 Kraków, ul. Jagiellońska 1-5 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu teatru, opatrując przesyłkę dopiskiem „focus: sarmatyzm: konkurs na klip”
4. Do płyty należy dołączyć podstawowe dane: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mailowy oraz telefon kontaktowy autora.
5. Termin dostarczania prac mija: 29 maja 2009 r. o godz. 16.00.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2009, po czym zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
7. Nagrodzone klipy zostaną wykorzystane przez Organizatora do celów informacyjnych i promocyjnych festiwalu re_wizje/sarmatyzm.
§ 4
Kryteria oceniani prac
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie:
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Starego Teatru w Krakowie
Artysta grafik odpowiedzialny za wizualną identyfikację teatru
Sekretarz literacki
Dramaturg teatru
Kierownik Koordynacji Pracy Artystycznej
Kierownik Działu Promocji
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego klipu, który otrzyma nagrodę główną, oraz trzech innych, którym przyznane zostaną równorzędne wyróżnienia.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Organizator zastrzega, że Komisja może zrezygnować z wyłonienia laureatów i nie przyznać regulaminowych  nagród, o których mowa w paragrafie 6, o ile uzna poziom prac za niezadowalający.
§ 5
Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia na konkurs, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
§ 6
Nagrody
1. Nagroda główna w konkursie wynosi 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), poza tym przwidziane są 3 równorzędne wyróżnienia (w kwocie 1500,00 PLN – tysiąc pięćset złotych każde). Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
2. W przypadku, gdy wybrany klip był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.
§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.
1. Nagrodzone klipy staną się własnością Starego Teatru w Krakowie, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia zgłoszonych do konkursu prac w Internecie, o ile uczestnik konkursu w momencie dostarczania pracy nie wyrazi sprzeciwu na piśmie. Najciekawsze klipy prezentowane będą na stronie internetowej Starego Teatru w Krakowie oraz oraz jego w siedzibie, towarzysząc festiwalowym spektaklom. Teatr zastrzega sobie możliwość wykorzystania ich w celach promocyjnych w telewizji oraz w Internecie.
2. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.stary-teatr.pl

Danuta Rogowska
Materiały Konkursu
19 lutego 2009
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...